380 v hlavny vypinae

Rados» s be¾aním nie je dobre. Je potrebné venova» veµkú pozor, aby sa nekonèilo zle, najmä ak v jednoduchom dome sme zásuvka, ktorá nesie obrovskú silu elektrickej energie. V moci domácností sú takéto výkonové relé zvolené dodnes, preto¾e sa pou¾ívajú na èítanie strojov, ktoré sa spoliehajú na takúto moc. Je v¹ak potrebné, aby takéto výkonové relé mali príle¾itostné istièe, tak¾e je vhodné po¾iada» o takúto ochranu.

Napájacie spínaèe sa pou¾ívajú vo výrobných zariadeniach. V súèasnosti sa v továròach stretávame s mnohými strojmi, ktoré pou¾ívajú dôvod nazývaný sila alebo zásuvky s maximálnym elektrickým odporom. Ka¾dý rok sa vyskytuje veµa nehôd, preto¾e takéto vypínaèe nefungujú, alebo ich be¾ne nezabývajú v továròach. A napriek tomu je vypínaè nie cenným nástrojom, ale v prípade potreby v továròach a domácnostiach, vïaka èomu bez väè¹ích problémov mô¾eme kona» v situácii, keï dôjde k nehode s elektrickými zariadeniami so silnou skupinou.Výkonné spínaèe sú obaja veµkou ochranou proti de»om, ktorí vedia, ako oslovi» svojimi vlastnými rukami iba v takých bytoch, ktoré nie sú bezpeèné z hµadiska elektrickej energie. Takáto váha je potrebná v byte, ale je dôle¾ité, aby bol niekde vypustený vhodný spínaè. V súèasnej dobe existuje praktický nástroj, veµmi ¹týlový aj ten, ktorý mo¾no umiestni» do police. Takéto prepínaèe nepodobajú prvkom pred pätnástimi rokmi, ktoré èasto mali veµa priestoru a dokonca aj znetvorené miestnosti. V súèasnosti sú výkonové istièe atraktívnym prvkom elektrického prúdu, ktorý je len estetický, preto¾e èasti elektrických boxov, veµké rozvádzaèe a v¹etky sú veµmi u¾itoèné pre µudské oko, preto¾e nedrá¾dia ich obraz. Mali by sme investova» do takýchto ru¹òovodièov alebo podobných bezpeènostných opatrení, ktoré nám mô¾u spôsobi» veµký komfort a predov¹etkým bezpeènos».