Balenie odoberanych potravin

Hádzanie potravy sa èoraz viac dáva dnes. Deje sa to z iných dôvodov. Ponechanie jedla pre neskor¹ie je problém s jeho správnym balením a navy¹e nie je v¾dy v chladnièke. Neadekvátne ulo¾ené potraviny sa µahko pokazia a sú vhodné na ich odhodenie do odpadu. Zostávame v dne¹nej dobe veµa peòazí a plytvanie potravinami, ktoré niekto pre nás tvrdo pracoval. Je èas skonèi» s prítomnos»ou!

Najvhodnej¹ím spôsobom skladovania potravín je vákuové balenie. Odstránením vzduchu z prostredia ná¹ho jedla výrazne roz¹irujeme jeho u¾itoènos» pre pou¾itie. Aby bolo mo¾né otvori» moderný spôsob skladovania potravín, bude potrebné vákuové baliace zariadenie. Je dôle¾ité si ich kúpi» v mnohých obchodoch s kuchynským príslu¹enstvom a presne na internete. Stojí za zmienku, ak sú k nemu pripojené ¹peciálne vákuové baliace vrecká a ak preuká¾ete, ¾e ho nemáte, mô¾ete si kúpi» niekoµko desiatok kusov naraz. Balením rôznych potravinárskych výrobkov do tejto technológie predl¾ujeme ich trvanlivos» aj niekoµkokrát. To je potom neoceniteµné pri preprave potravín poèas dlhej cesty v aute, èo je èasto dobrovoµne. Ak ich navy¹e dáme do chladnièky, dostaneme stále viac a viac! Táto mo¾nos» ukladania má ïal¹ie výhody. Pomáha zachova» ¹truktúru, farbu, vôòu a pridanie jedla. Taktie¾ minimalizuje obsadený priestor.

Dr Farin Man

Pred pou¾itím vákuového baliaceho stroja sa informujte o servisných informáciách. Rôzne typy ¾ivota mô¾u vy¾adova» nový výstup a realizáciu baliarne. Nájdete tu aj pribli¾ný èas skladovania najobµúbenej¹ích potravinárskych výrobkov. Investícia do takejto misky s istotou sa nám zdá veµmi rýchlo. ®iadame, aby sa na¹a strava nemala zbytoène premý¹µa». Preèo plytva» mno¾stvom energie na výrobu, balenie a prepravu potravín, ktoré sa nachádzajú v ko¹i? Máme aspoò jednu prirodzenos», staráme sa o òu v ka¾dom aspekte ¾ivota.