Comarch erp optima saas prihlasenie

Pri hµadaní ideálneho softvéru pre firmy stojí za to vyjadri» názor na program ERP Optima, ktorý je prácou krakovskej spoloènosti Comarch. Program Comarch ERP Optima je príjemným nástrojom pre batoµatá a malé podniky, ktoré im pomáhajú spravova» dôle¾ité oblasti. Okrem modulov pre úètovníctvo a µudské zdroje, ako aj miezd, softvér obsahuje aj moduly pre maloobchod a sklad, ktoré sú ideálne pre obchodné a logistické oddelenia.

certifikátTento program je okrem iného chválený so súhlasom so zákonom o úètovníctve. Vyplýva to zo skutoènosti, ¾e sa neustále aktualizuje aktuálnymi predpismi. Okrem toho zobrazuje rôzne spôsoby informaèných a praktických zariadení a online aukcií.

predplatnéZaplatením mesaèného predplatného za pou¾ívanie softvéru mô¾ete organizova» nielen prístup k svojim pôvodným a pokroèilým funkciám, ale aj technickú pomoc, ktorá vám umo¾ní rie¹i» aktuálne problémy a aplikova» rie¹enia prispôsobené veµkej oblasti a in¹titúciám. Vïaka tomuto postupu program Comarch ERP Optima pravdepodobne nielen uµahèuje a zlep¹uje fungovanie jednotlivých divízií a v¹etkých spoloèností, ale je tie¾ u¾itoèný pre nízky výkon na posilnenie ziskov.

demon¹tráciePred zakúpením programu Comarch ERP Optima je mo¾né pou¾i» 30-dòové online demo alebo 60-dòové offline demo. Preto je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e umo¾òuje rozhodnú», èi takýto softvér bude fungova» v známej jednotke. Mnohí podnikatelia u¾ dôverovali programu Comarch ERP Optima. Èerpá z neho viac ako 60000 spoloèností z mnohých oblastí, èo je informácia o vysoko kvalitnom softvéri. Ako z prieskumov medzi podnikateµmi, a¾ 93% µudí, ktorí pou¾ívajú softvér Comarch, s ním bolo spokojných.