Dlhodoby vojensky vycvik

Technológia kon¹tantného tlaku vpred poskytuje mnoho rôznych pracovísk. Existuje teda obrovské mno¾stvo tovární. Nane¹»astie so sebou priná¹a aj nové hrozby. V súèasnosti nebude v tomto obchode udelený prvý "Nowak" z ulièky. Stroje, s ktorými sa pokú¹ate pracova», majú èasto väè¹ie alebo men¹ie riziko. Na to, aby ste im slú¾ili, potrebujete správne vedomosti a absolvujte príslu¹né ¹kolenie.

Stále sú miesta, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu alebo prachu. Ak chcete riadi» v týchto zónach, vy¾aduje zruèný tréning. ©kolenie Atex je také cvièenie, poèas ktorého sa ¹tudenti uèia základným znalostiam technológie odolnej voèi výbuchu a smerniciam ATEX. Zameriava sa najmä na: dospelých pre bezpeènos» v pracovných dielòach, v ktorých sa hovorí o zónach ohrozených výbuchom, o µuïoch hrajúcich v oblastiach ohrozených výbuchom a pre projektantov zariadení EX. Na tréningu mô¾ete zisti», aké atmosférické faktory prispievajú k vzniku explózie, kde sa mô¾u vyskytnú» ohrozené zóny, ako sú vhodné priestory vhodné aj v prípade, keï je v nich bezprostredné riziko ¾ivota, v ktorom rie¹enie chráni zariadenia, ktoré mô¾u ma» nebezpeèenstvo výbuchu, ako sú výbu¹né látky rozdelené ( rozdelenie do rýchlych kvalitných a teplotných kultúr, aké predpisy fungujú v oblastiach ohrozených výbuchom, tie¾ ako rozpozna» prachové zóny. Cvièenie je zvyèajne jeden deò, len niektoré spoloènosti majú mo¾nos» ís» v dvoch splátkach po niekoµkých hodinách. Ka¾dý preklad tohto modelu prestane by» skú¹kou s otázkou, èo sme si pamätali. Ak dostanete záporný výsledok, budete znovu pre¹kolení, aby ste sa opä» vrátili k skú¹ke, ktorá sa vykoná s akýmikoµvek nákladmi, ale v prípade pozitívneho výsledku dostaneme dokument potvrdzujúci nadobudnuté vedomosti. Vydáva sa na mieste a k nej je pripojená obµúbená nálepka, alebo v závislosti od vedúcej spoloènosti, správa je odoslaná po¹tou.