Domace spotrebiee od ikei

Pri prevádzke re¹taurácie by mala by» kuchyòa vybavená neobmedzeným obsahom profesionálneho vybavenia, ktoré zlep¹í a urýchli prácu zamestnancov. Nákup vhodných nástrojov závisí vo veµkej miere od dopytu alebo typu menu.

V mnohých re¹tauráciách, ktoré ponúkajú staré poµské menu, sú potrebné rezaèky kapusty, preto¾e zelenina je súèas»ou mnohých tradièných poµských jedál. V stredných cateringových spoloèností a malých re¹taurácií typicky splni» tento nízky, hádzanú, obyèajný drviè, vyrobené z plastu alebo z dreva, s ktorým si mô¾ete tie¾ pripravi» inej zeleniny, napr. Uhorky èi mrkvu, ktorú väè¹ina kuchári, okrem iného, èerstvé ¹aláty. Pri väè¹om dopyte sa vy¾aduje vybavenie rôznych typov so zabudovaným motorom a elektricky poháòané. Rastú tie¾ predov¹etkým v stredne veµkých výrobných závodoch alebo poµnohospodárskych podnikoch.

Takýto krájaè je mimoriadne trvanlivé zariadenie vysokej triedy, ktoré definuje sám seba a jeho slu¾bu. Toto zariadenie sa dá pou¾i» okrem iného z motora, kovového bubna alebo tela a malého odkvapu, po ktorom sa skrúcané kapusta posúva. Najdôle¾itej¹ie sú no¾e z be¾nej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa dajú pou¾i» dlh¹iu dobu. Drviè bude pravdepodobne na po¾iadanie vybavený rôznymi ïal¹ími prvkami, ako je ¹nekový dopravník, ktorý pomô¾e zní¾i» kapustu na polovicu a udr¾a» ruènú prácu. V závislosti od va¹ich potrieb si mô¾ete tie¾ kúpi» predjedlo, ktoré vám umo¾ní nakrája» inú zeleninu, rukovä» s kolesami, aby ste mohli rýchlo premiestòova» zariadenie alebo ïal¹ie disky. Èepele majú dôraz na typ rezu - mô¾u to by» krátke kúsky, hobliny alebo plátky. Ak v¹ak potrebujeme iba strúhanú kapustu, tradièný ¹tít je pre nás dostatoèný.