Faktury a pokladnice

S pokladniami sme v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa predpokladajú maloobchodné tr¾by. A od zaèiatku. Èo teda má fi¹kálna pokladnica?

http://sk.healthymode.eu/multilan-active-priprava-na-vyrazne-zlepsenie-sluchu/Multilan Active. Príprava na výrazné zlepšenie sluchu

Pokladnice, inak známe ako registraèné pokladne, nie sú nièím iným ako elektronické zariadenie, vïaka èomu mô¾eme vidie» nákup a vý¹ku dane z príjmov a DPH splatnej z maloobchodného predaja. Na svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú daòovú pamä», a správy o obrate sú viditeµné v cudzej zabezpeèenej pamäti.

V súèasnosti v Poµsku sú v pokladniciach k dispozícii fiskálna pamä» hodnôt OTP (jednorázové programovanie, ktoré sú oznaèené jedineèným èíslom, v ktorom sú èisté a daòové sumy smerované do dátumu predaja. Samozrejme, celková vý¹ka dane a hrubá cena sa odporúèa naposledy.

Rozdelenie pokladníc.Vzhµadom na kon¹trukciu pokladnice je rozdelená na ¹peciálny peòa¾ný Elektronická registraèná pokladòa (ECR, ktoré:- spolupracova» s poèítaèmi;- sú to fi¹kálne tlaèiarne;- sú to poèítaèové registraèné pokladnice;- systémy POS / EPOS (predajné miesto / elektronický predajný bod;- sú pokladnièné terminály.

Systémy, ktoré sa hrajú v súètoch, vyènievajú a prvé dva systémy:- autonómne systémy (pokladnièný pracovný program a aplikaèný program sa pova¾ujú v pokladni, ako napríklad: POS, ECR, plná komoditná základòa PLU, zoznam kódov, názvy komodít priradené listovými symbolmi sadzieb dane z PTU (daò z výrobkov a slu¾by;- poèítaèové systémy (posledná pokladnica nemá numerickú klávesnicu, ale fiskálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na tlaè dennej daòovej správy. Predaj v tejto sume sa zaèína pou¾itím aplikaèného programu be¾iaceho v poèítaèi, ktorý tie¾ riadi súbor fi¹kálnych pokynov.

firma