Fi kalna pokladnica

Pokladnica je elektronická. Jeho dôle¾itým odporúèaním je registrácia obratu a súm spojených s daòou z urèitého predaja. Registraèné pokladnice na konci dòa zvyèajne generujú vhodnú dennú fi¹kálnu správu. V tomto prístroji nie je mo¾né zmeni» cenu tohto dôkazu.

Správne fungujúca pokladnica je veµmi dôle¾itá pre fungovanie ka¾dej spoloènosti. Bez ohµadu na to, èi je spojený s poèítaèom, terminálom, alebo pracuje ako samostatný prvok, je dôle¾ité dba» na jeho technický stav. Pokladne musia nevyhnutne spåòa» v¹etky po¾iadavky Ministerstva financií. V prvom rade by mali by» fi¹kálnym modulom, klávesnicou, displejom a vhodnou funkènos»ou. Je tie¾ dôle¾ité, aby bola pokladnica vybavená ¹týlom, ktorý kombinuje jej slu¾by aj v prípade výpadku elektrickej energie. Je schválené správne fungujúce zariadenie.Nane¹»astie niekedy mô¾e dôjs» k zlyhaniu pokladnice z druhých dôvodov. V tomto prípade mô¾e napravi» len odborný servis fi¹kálnych pokladníc v Krakove. Odborníci posudzujú, aký typ ¹kody musia rie¹i». Mô¾u èeli» dvom vá¾nym problémom.1. Prvým je mechanické po¹kodenie. Porucha v elektrine, spotreba urèitých skupín. V tomto prípade sa výmena témy ukonèí a peniaze sa mô¾u znova prevzia».2. Ïal¹ia situácia sa týka zlyhania softvéru. Dajte si pozor. V mysli zariadenia sú v¹etky transakcie vykonávané kanceláriou - je dôle¾ité, aby ste ich zachovali v mno¾stve mo¾ností.Najbe¾nej¹ie pokladne v spoloènostiach sú ECR, elektronická pokladòa. Tento mu¾ ide do pripraveného spojenia s budovou obchodu. Nedostatok je delikátna mo¾nos» roz¹írenia zariadenia, ako aj malé mo¾nosti konfigurácie.Ïal¹ím pomerne èasto pou¾ívaným príkladom je POS alebo elektronický predajný systém. Obsahuje poèítaèové registre spojené s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Nezabúdajme na správnu spomienku na technický stav na¹ej pokladne. Vyu¾ime mo¾nos» servisu a tie¾ pravidelné kontroly, pomô¾u nám uniknú» nepredvídateµným následkom zlyhania a po¹kodenia zariadenia.Ale ak sa takéto rozhodnutie u¾ stane, potom si vyberte spoµahlivých odborníkov, ktorí mô¾u µahko a µahko vykona» potrebné opravy.