Fi kalna pokladoa

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sa stretávame takmer na ka¾dom kroku. Tak¾e sú prítomní v taxíkoch, teda v obchodoch s potravinami, alebo v kinách, vo veµkých obchodoch alebo len raz v prostredí poskytujúcom rôzne men¹ie slu¾by. Je mo¾né ho vymeni» nekoneèným spôsobom. Povedzme tie¾, ¾e ak si kúpite nieèo online, keï obdr¾íte balík - okrem samotného produktu, mali by sme si tieto a potvrdenie.

Uznáva sa, ¾e daòoví poplatníci, ktorí pracujú na prípadoch fyzických osôb (ktorí preto nevykonávajú hospodársku èinnos», ako aj jednorazových poµnohospodárov majú povinnos» opatrne zaznamena» obchod pomocou registraèných pokladní. Prax v¹ak ukazuje, ¾e sa to stáva pri rôznych prezentáciách.

Èo si pamätáme ako podnikateµa, keï daòová pokladnica prestane fungova»? Tak¾e aj v chuti v niekoµkých a¾ na poslednú správnu chvíµu ... Alebo máme ¹ancu, ¾e nebudeme nútení - vyrába» zo zrejmých dôvodov straty - presta» predáva»?

Za príplatok nie je tu niè nové ako rezervná pokladòa. V situácii, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník jeden deò prevzia» z rezervnej rezervy. Samozrejme, ak má jeden. Nepochybne z právneho hµadiska podnikatelia nie sú povinní ma» ako náhradu hotovostné registre ostré. Sú v¹ak cenné najmä vo veµkých a veµkých supermarketoch. Vo výnimoèných prípadoch - èo je urèite zhor¹enie hlavnej banky - chcú pokraèova» v predaji, ukázalo sa, ¾e jedinou rozumnou mo¾nos»ou je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom, o tom mô¾ete samozrejme èíta» v umení. 111 par. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne príjemné. Je dobré, ¾e mô¾eme situáciu zachráni» pomocou rezervnej pokladnice. Dajte nám v¹ak vedie», ¾e v èase, keï daòovník trpí zaznamenávaním predaja s hotovos»ou na back office, by mal o tejto skutoènosti rýchlo informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» prílohy, ako napríklad: údaje o zlyhaní zariadenia a informácie o výmene rozbitých náhradných zariadení. Spä»: je dôle¾ité ma» rezervný pokladòa, kde získate predaj.