Fyzicka osoba mo e vystavi fakturu

Ka¾dý daòovník vykonávajúci predaj finanèným osobám je nútený zaznamenáva» obrat pomocou pokladnice. Toto je typ, ktorý vám umo¾ní vykona» príslu¹né vyrovnania s daòovými úradmi. Dodr¾iava zákon a je základný.

A èo úspech rozbitej pokladnice?

Za takýchto okolností sa oplatí usporiada» v tzv. Rezervnej hotovosti. Jej bytie nie je zákonnou po¾iadavkou, je v obchode ka¾dého mana¾éra premý¹µa» o takomto prepustení vèas. Dokonale zhroma¾ïuje v druhom núdzovom spôsobe, ktorý si vy¾aduje nápravu zariadenia. V texte zákona o DPH sa jasne uvádza, ¾e pri úspechu nedostatku mo¾nosti zaregistrova» obrat prostredníctvom rezervného pokladníka by mal daòový poplatník presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými výpadkami vo výrobe. Stojí za to, aby ochota pou¾íva» rezervnú pokladnicu mala by» nahlásená daòovému úradu, aby sa poskytli informácie o zlyhaní zariadenia a poskytli sa údaje o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, ako u¾ bolo spomenuté vy¹¹ie, nedostatok registraènej pokladnice, vrátane sumy rezerv, sa vz»ahuje na potrebu zastavi» predaj. Potom nemô¾ete dokonèi» predaj, a takáto tvorba je nezákonná a mô¾e obmedzi» následky tvárou v tvár vysokej finanènej zá»a¾i. Nevolám o kvalite, v ktorej bude u¾ívateµ po¾iadaný o prijatie za neho.

Malo by by» oznámené èo najskôr o zlyhaní opravárenskej slu¾by opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiaròach, ale aj daòových úradoch o prevádzkovaní nákupného registra za okamih opravy zariadenia a samozrejme zákazníkov s predajným priestorom.

Iba v prípade on-line aukcie podnikateµ nemusí zastavi» svoj vlastný podnik, ale chce vykona» niekoµko podmienok - uchovávané záznamy musia by» starostlivo zvá¾ené pre aký tovar bol prijatý; platba musí by» vykonaná elektronicky alebo po¹tou. V tejto situácii bude predávajúci - daòovník, prednostne vlo¾ený faktúru DPH.