Hasiace latky halony

Atlant gelAtlant gel Nejúčinnejší gél pre intenzívny a dlhý sex

Vodná para je ¹iroko pou¾ívaná hasiaca látka. Je povolené len v uzavretých priestoroch s nízkou kapacitou. Pou¾itie pary na uhasenie voµných plôch neposkytuje oèakávané výsledky. Para má nízku dobrú hmotnos» a nedosiahne správnu koncentráciu hasenia v podmienkach otvoreného priestoru.

Vyu¾íva sa vodná para v miestnostiach, ktorých objem nepresahuje 500-520 m3. Potom by mali by» uzavreté miestnosti. Akýkoµvek únik zní¾i úèinnos» potláèania pary.Najèastej¹ie sa para pou¾íva na hasenie po¾iarov, ktoré mô¾u stá» v su¹iaròach dreva, skladoch na horµavé materiály, na lodiach, èerpaní ropných produktov, na miestach s vulkanizaènými kotlami alebo rektifikaènými kolónami.Predpokladá sa, ¾e para, ako metóda hasenia po¾iaru, bude pravdepodobne upravená na hasenie po¾iarov pevných telies, ktoré nereagujú s vodou za ¹pecifických teplotných podmienok. Nie je nevyhnutné a pou¾itie vodnej pary na hasenie po¾iarov, ak budú horiace materiály v dôsledku spojenia s vodnou parou znièené.Pou¾itie vodnej pary na uhasenie po¾iarov spôsobuje pokles koncentrácie kyslíka na úroveò, pri ktorej je proces údenia nemo¾ný. Vodná para riedi horµavé alkoholy v spaµovacom priestore.Najúèinnej¹ie a najúèinnej¹ie je hasenie po¾iarov nasýtenou parou, ktorá sa pou¾íva pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Paru ako hasiaci materiál "hasenie parným ohòom" mo¾no poskytnú» len na súèasných miestach, ktoré sú si istí, ¾e v nich nikto neexistuje. S koncentráciou na ¹pecifický po¾iarny tlak by mohla para predstavova» hrozbu pre zdravie a dokonca aj pre èloveka.