Hodnotenie rizika vybuchu pre znaeky wolin

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Platí pre výrobky umiestnené na zverejnenie v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu. Výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen pre bezpeènos», ale aj pre zdravotnú starostlivos». Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri výuèbe ustanovení predmetného normatívneho zákona je úroveò bezpeènosti a postupy posudzovania, ktoré sa na ne vz»ahujú, vo veµkej miere závislé od úrovne ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom bude zariadenie fungova».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré musí konkrétny výrobok vykonáva», aby mohol by» spotrebovaný v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Aké zóny v¹ak máte na mysli? V prvom rade hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je veµké riziko explózie metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na lano. Sú dvaja z nich. V poèiatoènej triede sú zariadenia, ktoré sú priradené v podzemí bane av priestoroch, ktoré mô¾u by» metánové výbu¹niny. Druhá skupina sa obracia na zariadenia, ktoré sa nachádzajú v atypických lokalitách a ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky na v¹etky zariadenia, ktoré sa hrajú v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu metán / uhoµný prach. ©pecifickej¹ie dôle¾ité po¾iadavky sa dajú µahko nájs» v harmonizovaných zmluvách.

Je potrebné ma» na pamäti, ¾e zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti výbu¹ných priestorov, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by malo by» uvedené za znaèkou, ktorá by mala by» èistá, viditeµná, trvalá a èitateµná.

Notifikujúci orgán skúma celý systém ochrany alebo samotné zariadenie na konci zabezpeèenia spolupráce so súèasnými predpismi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novou zásadou ATEX 2014/34 / EÚ.