Hotovostny register

https://detosil-s.eu/sk/

Ostrý fiskálny lístok er-a285p by mal ma» v¹etky ¾eny, ktoré hovoria o svojej ekonomickej èinnosti, zatiaµ èo ich príjmy prekroèili limitnú hodnotu stanovenú Ministerstvom financií. Je to osoba, ktorá je povinná zaregistrova» ka¾dý predaný výrobok pomocou pokladnice. Tento malý elektronický prístroj sa pou¾íva predov¹etkým na registráciu obchodných a daòových mno¾stiev (príjmov a DPH splatných z maloobchodného predaja výrobkov. Finanèný fond je preto základom pre poèítanie so ¹tátnou pokladnicou.

Aké peniaze sa rozhodnú?Existuje niekoµko spôsobov predaja pokladníc: pokladnièné pokladnièné pokladne, pokladnièné pokladne, jednokomorové pokladne, systémové alebo ¹pecializované registraèné pokladne. V¹etky z nich majú svoj úèel a v skutoènosti sa medzi lekáròami, taxíkmi, autobusmi a re¹tauráciami nachádzajú ¹peciálne fondy.

V modernej miestnosti chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody POS pokladníc. Zaèneme tým, ¾e vysvetlíme, èo je pokladòa POS. POS hotovosti alebo EPOS z elektronického predajného miesta English, èo znamená elektronický predajný systém. Ide o poèítaèovú pokladnicu v systéme s fiskálnou tlaèiaròou. Veµmi èasto sa stáva, ¾e je to len poèítaè s poèítaèom: monitor, klávesnica, èítaèka èiarových kódov, displej pre zákazníka a èítaèku kreditných zmlúv.

výhodyVýhodou pokladnice POS je predov¹etkým skutoènos», ¾e ich veµkos» a spôsob je pravdepodobne voµne zvolený vo vz»ahu k potrebám daného obchodu. Ïal¹ou nevýhodou je, ¾e fiskálna tlaèiareò podlieha schváleniu a ¾e je ¾iaduce ju predlo¾i» slu¾ba. Zvy¹ok pokladnièných prvkov pravdepodobne ¾ije akýkoµvek poèet vymenených a servisovaných prvou lep¹ou slu¾bou. Uvedenie výhod cash register POS, nemo¾no spomenú», ¾e softvér pre tento pokladnièný model mô¾e by» voµne rozvinutý a prispôsobený obchodným zále¾itostiam. Stojí za zmienku, ¾e takéto cash sú vybavené pevnými diskami, ktoré sú v dome, uklada» a u¹etri» veµký èas na veµa èasu µubovoµný poèet dokonèených transakcií (informácie o prijatí mô¾e by» chránený aj niekoµko rokov!. Na jednotlivých koncoch je potrebné uvies», ¾e pokladnice sú tie¾ èisté a veµmi obµúbené.