Hutnictva a zlievarne liatiny

V súèasnej dobe je metalurgia vecou, ktorá poèíta nielen s procesmi tvarovania a zakladania plastov, ale aj so ¹túdiom ¹truktúr v makroekonomickej triede. V súèasnom smere sa testy zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je súèas»ou, ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak v relatívne krátkom èase sa v metalurgii pou¾ívali iné typy mikroskopov. V súèasných etapách sú potrebné poèas knihy s technickými produktmi. Dnes sú v tejto oblasti mimoriadne dôle¾ité metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie kovových defektov alebo ich prevratov. Potom existuje metóda zobrazovania, ktorá sa uskutoèòuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patrí okrem iného aj elektrónové mikroskopy, ktoré poskytujú analýzu ¹truktúry v atómovom ¹tádiu a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme v dokumente zisti» ïal¹í spôsob mikrotrhnutia, teda jeho pôvod. Je mo¾né prepoèíta» podiel fázy a urèi» presné fázy. Vïaka tomu doká¾eme odhadnú» poèet a typ inklúzií a mnoho nových dôle¾itých prvkov z hµadiska metalurgie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú hlboké pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu v budúcnosti mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu u¾ mô¾eme nájs» chyby v materiáli. Treba v¹ak pamäta» na to, ¾e fungovanie tohto modelu vybavenia je komplikované. Od posledného zaèiatku ¹túdie by ho mali splni» len kvalifikovaní pracovníci.