Iadne vatowiec a dao z prijmov

Kolposkopia kamera je prítomný, èo je lekár (dobrá zameranie skú¹ka, ktorá zahàòa vidie» krèka maternice a jeho veµkos» a ni¾¹iu zásoby a kanál. Okrem toho si myslím, ¾e to mô¾e by» pou¾itý vaginom a vulvou ¹pecialistom v blízkej aproximácii, ktorú fotoaparát dovolí.

Colposcopy, ako je názov testu opísaného vy¹¹ie, je látka, ktorá uµahèuje niekoµko sekúnd a¾ do posledného úderu, èo je s pacientom, skúsenej¹ím diagnózu zle, a preto mo¾né spusti» vysoký výkon, v okamihu zistenia choroby. Vïaka tejto ¹túdii, je mo¾né diagnostikova» a porozumenie u¾ predklinické formami rakoviny a je potom umo¾nené okam¾ite zaháji» lieèbu (a ako vieme, v prípade tohto ochorenia a rýchlej¹iu odozvu, vedomostí a lieèbu dôle¾itej¹ie, ¾e rovnaká nádeje pre druhých, tak¾e pacient i¹iel do seba. Popísané vy¹¹ie predklinické ¹tádium je ¹tádium rakoviny, ktoré sú lieèiteµné prakticky stopercentná, tak¾e koloposkopem test je veµmi u¾itoèný. Rovnaká ¹túdia kolposkop je miera detekcie rakoviny asi osemdesiat percent smerom nahor, vzhµadom k tomu navy¹e cytológie, detekcia rakoviny dozvie úèinnos» asi sedemdesiat percent. Av¹ak, profesionálny lekári odporúèajú kombináciu oboch týchto technológií, èo má za následok cytológie a kolposkopii- skutoène stopercentnú záruku nájs» tento skvelý ochorenia. Colposcope sa pravdepodobne má pou¾i» ako nástroj, ktorý dostane kúsok tkaniva pre dôkladnej¹ie vy¹etrenie. Tak dáva» príslu¹ný lekár mô¾e tie¾ naznaèi» rozsah operácií vykonávaných na vulvy, krèka maternice alebo po¹vy. Táto hra, ktorá je v súèasnosti po ukonèení procedúry, bez problémov posúdi, èi operácia bola úspe¹ná alebo nie. Existujú v¹ak urèité obmedzenia, ktorá by mala striktne dodr¾iava» vzoru pred badaniem- niekoµko dní pred skú¹kou vy¹etrovanie po¹vy nemô¾e vyjs», alebo vykona» gynekologické vy¹etrenie. Je preto pravdepodobne nepriaznivé, aby sa výskum mohol úspe¹ne sta» "falo¹ným".