Iarivkove svietidlo schema

®iarivka, tie¾ známa ako ¾iarivka alebo samotná ¾iarivka, je jednoducho výbojka. Svetlo sa z neho vy¾aruje cez fosfor. Av¹ak fosfor je riadený ultrafialovým ¾iarením. Toto ¾iarenie je výsledkom ¾ieravého výboja v potrubí, ktoré je vyrobené z plynu.

®iarivky sa zvyèajne vyrábajú v správnej trubici. Z vonkaj¹ej strany sú pokryté fosforom, zatiaµ èo v nosení sú ortu» a argón. Vo vz»ahu k zvolenému fosforu sa ¾iarenie pou¾íva na vzdialenú farbu denného svetla, studenej bielej, bielej, teplej bielej alebo viacfarebnej.Rozli¹ujeme priame ¾iarivky, nazývané aj lineárne ¾iarivky, rovnako ako ¾iarivky v tvare písmena U a kompaktné ¾iarivky.Okrem toho vzhµadom na kon¹trukèné varianty mô¾u by» ¾iarivky rozdelené na tradièné, trojpásmové a viacpásmové fosfory. Keï hovoríme o dodávke ¾iariviek, sú poháòané dvomi stabilizaènými a zapaµovacími systémami. Je to dôle¾ité s magnetickým predradníkom a po druhé s elektronickým predradníkom.Bohu¾iaµ, ¾iarivka v kolízii s ¾iarovkou produkuje oveµa menej tepla. ®iarivka je urèená vy¹¹ou svetelnou úèinnos»ou. ®iarivka lampy funguje oveµa dlh¹ie. Vy¾aduje men¹iu závislos» svetelného toku. ®iarivkové trubice mô¾u by» vytvorené pri vzdialenej farebnej teplote.Bohu¾iaµ, fluorescenèné ¾iarivky majú mnoho výhod. Najprv vy¾aduje svietidlá s mo¾ným vybavením, ako je predradník alebo zapaµovaè. Je to oveµa hor¹ia kvalita svetla. Jeho výkon závisí od okolitej teploty. Vysoká frekvencia zapínania a vypínania spôsobuje výrazné zní¾enie ¾ivotnosti ¾iarivky. Nie je dovolené regulova» svetelný lúè v ¾iarivkách pomocou regulátorov napätia - stmievaèe. Existuje stroboskopický efekt. ®iarivky spôsobujú ultrafialové ¾iarenie ¹kodlivé pre oèi. Prezentuje sa s nízkym výkonovým faktorom. Obsahuje ortu», èo je mimoriadne príjemný jed a náklady na jej nákup sú èistej¹ie.Súhrnne, fluorescenèné ¾iarivky, ako ka¾dý výrobok, obsahujú výhody i nevýhody. Preto pred a po nákupe zvá¾te výhody a nevýhody.