In vitro oplodnenie

Ak potrebujeme dokonalé zdravie, musíme sa opýta» nie na na¹e telo a usporiadanie, ale aj na na¹u psychiku. Preto je mimoriadne dôle¾itá, preto¾e vïaka nej sme schopní po celý deò ticho. Bohu¾iaµ, existujú niektoré prvky, ktoré zle prichádzajú do vlastnej du¹e. Pi» z nich nie je ¾iadny sex. Èo mô¾e robi» v du¹evnom zdraví?

Ka¾dý sexuológ nám povie, ¾e sex je pre telo dôle¾itý aj pre ducha. V poslednej dobe je veµa pravdy. Po prvé, µudia, ktorí èasto robia sex, sú spokojní sami seba a tie¾ majú krásnej¹ie sebavedomie, prièom µudia sa zdr¾iavajú pri uspokojovaní individuálnych potrieb. Mu¾i vïaka svojim vz»ahom získavajú sebadôveru a ¾eny sú odvá¾nej¹ie a µahko sa dostanú do veµkej odvahy. Sú teda vedecky overená zále¾itos». Ak chceme vybudova» na¹e sebavedomie, mali by sme sa zaèa» veµmi milova». V druhom prípade mo¾no zaèneme s»a¾ova» na blízke telo, celý vzhµad a celkový ¾ivot.

Okrem toho pravidelný sex zni¾uje pravdepodobnos» depresie. A bohu¾iaµ, je to vtedy dos» priemerné a èasto sa stretáva s ochorením v súèasnej dobe. Poèas vz»ahov v µudskom systéme sú uvedené endorfíny, ktoré robia presne tak, ako sa objavujú látky poèas telesného cvièenia. To, samozrejme, endorfíny priamo ovplyvòujú blízke pohody, taktie¾ spôsobujú, ¾e sme striekajú s vynikajúcou energiou. Navy¹e, niektorí µudia si myslia, ¾e sex funguje takmer rovnako ako morfín. Potom dokonale zmieròuje boles» aj nové ochorenia. Zároveò hovorí sám o sebe a nespavosti, a ako viete, odpoèívaný a hýèkaný èlovek je svätý èlovek. Výhoda pohlavia je naozaj veµa.

Aj keï si nemô¾eme dovoli» takéto výhody a máme problémy s jednoduchou sexualitou, mali by sme vyu¾i» pripomienky ¹pecialistu. Sexolog Krakow nás urèite vysvetlí, èo nás tak obávame poèas takých detailov. Akonáhle poznáme príèinu celého problému, budeme ju môc» pokojne vylúèi». A to je to, èo zaèneme s na¹ím skutoèným sexuálnym ¾ivotom.