Ive preklady

Prelo¾enie danej vety z jedného jazyka do druhého sa prená¹a nielen písomne. Trh ponúka ponuku pre µudí, ktorí sa ¹pecializujú na tlmoèenie, v tomto konsekutivnom a simultánnom tlmoèení. Patria medzi naj»a¾¹ie typy prekladov, preto¾e ich prekladateµ chce preklada» nielen správne vedomosti, ale aj vytrvalos» pre stres, schopnos» výmeny a dokonca urèitú kreativitu.

https://ba-fort.eu/sk/BacteFort - Inovatívny vzorec proti parazitom!

Konzekutívne vs simultánneAko sme u¾ uviedli, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne tlmoèenie. Dôle¾itá z nich je, ¾e na poslednú z nich hrá prekladateµ s prekladom výrokov poèas prestávok, ktoré predná¹ajúci vyzerá v priebehu svojho diskurzu. Tento typ prekladu funguje, ak je skupina klientov nízka. Mô¾u potom ¾i» v¹etky druhy tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Súèasné preklady, tie¾ nazývané simultánne interpretácie, sa vykonávajú v zvukotesných kabínach. Prekladateµ v druhom tlmoèníku prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia vykonajú takýto preklad za 20 minút a potom sa obrátia k výmene. Preklad odporúèanej osoby je poèu» v slúchadlách, v ktorých sa µudia zúèastòujú konkrétnej udalosti. Vo väè¹ine prípadov sa simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý vykonáva simultánny výklad, musí by» silný v strese, reflexoch a dobrej dikcii. Preto je to jeden z najväè¹ích typov prekladov, ktoré je mo¾né urobi» - ¾eny na poslednom odsúdení zvyèajne prechádzajú pomerne veµkými kurzami, ktoré sú rok alebo dva roky a preru¹ené skú¹kou potvrdzujúcou vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.