Junior bresserovy mikroskop

Mikroskop sa pou¾íva na zobrazenie malých objektov, ktoré sú zvyèajne neviditeµné voµným okom, alebo na pozorovanie detailov men¹ích predmetov. V dne¹ných ¹tádiách je teraz mnoho spôsobov, ako mikroskopy (akustické, holografické, polarizujúce, stereoskopické aj iné, ale prvý bol v akcii optický mikroskop.

Mikroskopy tohto druhu do praxe ¹tudovaných objektov pou¾ívajú denné svetlo a ich autori sú pova¾ovaní za syna a otca - Zachariasz Janssen a Hans Janssen - holandský. Prvú mikroskop vybudovali okolo roku 1590, získali len 10-násobné zväè¹enie a neboli pou¾ité z posledného faktora. Momentom v poslednom odvetví Antoni van Leeuwenhoek vytvoril inovatívnu formu brúsenia a le¹tenia tenkých ¹o¹oviek, èo viedlo k 270-násobnému zväè¹eniu. V modernom systéme Holanïan vylep¹il mikroskop, vïaka ktorému mnohí µudia poznali a rastli biológiu. Jeho mikroskopy boli vytvorené inak ako tie z modernej doby. Je dôle¾ité necha» ich jednoducho pre mimoriadne funkèné lupy. Leeuwenhoekov mikroskop bol vyrobený len zo samotnej ¹o¹ovky a skú¹obný predmet bol umiestnený oproti ¹o¹ovke, jeho poloha bola dôle¾itá pre organizáciu pomocou dvoch párov. Samotný prístroj mal då¾ku 3 a¾ 4 palce alebo asi 7 a¾ 10 centimetrov. Druhý okamih vo forme mikroskopov sa vyskytol, keï sa v nich pou¾ili elektróny. Prvý mikroskop tohto typu - elektrónový mikroskop - postavili Ernst Rusk a Maks Knoll v roku 1931 v Berlíne. Samotná kremíková revolúcia bola príli¹ základom pre pou¾itie elektrónových mikroskopov. súèasne dali pozorovanie najmen¹ích ¹truktúr bunkových organel. So zmenou v roku 1982 bol vytvorený prvý tunelovací mikroskop. Jeho autormi boli vedci, ktorí v Zürichu vyvíjali Gerd Binning a Heinrich Rohrer. Vïaka takýmto mikroskopom sa získa trojrozmerný obraz ¹truktúr zostavených z jednoduchých atómov. Neskôr boli vyvinuté mnohé variácie tohto mikroskopu, aby sa ¹tudovali zále¾itosti v nanometrovej hranici. Moderní vedci tvrdia, ¾e vývoj mikroskopie bude iniciova» vývoj nanotechnológií, ktoré doká¾u nájs» uplatnenie a ovplyvni» predpoklad ka¾dej oblasti ¾ivota.