Kategorie bezpeenosti strojov

Príèiny týchto prípadov sa pravidelne skúmajú, aby som mohol zní¾i» riziko ich vrátenia v budúcnosti. Výsledky výskumu jasne ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú veµmi èasto odli¹ným spôsobom dohµadu v podstate bezpeènosti strojov. Problémy spojené so zlým pou¾ívaním a manipuláciou so strojmi sa objavujú v ktoromkoµvek okamihu ich ¾ivotného cyklu. Týka sa to èasti ¹pecifikácie, keï sa navrhuje aj výroba, prevádzka, údr¾ba, úprava atï.

Certifikácia strojov poèíta s plánom na odstránenie nebezpeèenstiev, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v pozadí práce. Stroje, ktoré dostávajú pou¾ité certifikáty, sa testujú a kontrolujú, èi sú vhodné na výrobu. Testujú sa jednotlivé známe polo¾ky a prvky. Dodr¾iava sa zásada vykonania a opisy, ktoré pomáhajú µuïom v rozsahu správneho pou¾ívania strojov a nástrojov. Potreba certifikátov jednou z organizácií a príslu¹enstva je vo veµkej miere urèená nariadeniami EÚ: platnými smernicami, internými predpismi atï.

Pracovníci v oblasti bezpeènosti a hygieny majú nádej zúèastni» sa na kurzoch a ¹koleniach od oddelenia certifikácie strojov. Vedomosti, výskum a vedomosti získané v priebehu takýchto kurzov a ¹kolení prispievajú ku konkrétnemu zní¾eniu percentuálneho podielu prípadov v pozadí práce, èi u¾ smrteµných alebo výnimoèných. Úèas» na behoch a cvièeniach z úrovne organizácie a certifikácie príslu¹enstva priná¹a zamestnávateµom celý rad výhod. Vzdelaní µudia sú zárukou správnej organizácie a starostlivosti o zásady bezpeènosti a hygieny práce.