Kolenie zamestnancov ako objedna

Kód obleèenia je spôsob, akým by sa mala pripravi» ¹tylizácia pre konkrétne stretnutie alebo pre konkrétny typ práce. Pokiaµ ide o stretnutia, situácia je celkom jednoduchá. Na profesionálne pripravených tendroch v¾dy poskytnú» urèité informácie, aké obleèenie & nbsp; oèakáva od hostí. & Nbsp; V dobrého vkusu a znamenia re¹pektu pre vás je prispôsobi» konkrétnym obliekanie, tak¾e v prípade, ¾e pozvanie sme naznaèili, ¾e napríklad ¹aty kód na celkom èierny, bude to zle skú¹ané, ak dominantná èas» ná¹ho obleèenia bude ma» inú farbu ako èiernu farbu. V prípade, ¾e výzva, ale my nie sme istí, aká forma hostiteµ chce, aby som sa obliekla, to je v¾dy lep¹ie, aby vzniklo malé a pohodlné obleèenie.

Nie je iné, ak by ste mali oblieka» kód pre tlmoèenie. Vo v¹eobecnosti sa obáva, ¾e osoba s simultánnym alebo konzekutívnym tlmoèením by mala pou¾i» svoj oblek na v¹eobecne uznávané hodnoty v kancelárii. To znamená, ¾e nielen na¹e správanie a prostriedky bytia, ale aj obleèenie, ktoré by malo ukáza» re¹pekt voèi na¹im klientom. V podstate mu¾ských ¹iat je problém veµmi jednoduchý. Obliekací kód interpretácie je súèasný súbor, najlep¹ie tmavé, tmavé topánky a ko¹eµu, najlep¹ie biele, a tak je tie¾ vidie» modré a svetlo ru¾ové, nevyhnutne s dlhým rukávom. Posledná zodpovedajúca kravata. Zále¾itos» µudskej ¹atne je skôr delikátna, ale zvy¹ok èloveka nemô¾e dovoli» niè pre skutoèný úèel. Malo by by», ale predov¹etkým by sme mali dba» na to, aby na¹a nemala by» nároèná. Preto prijímanie µudí ako prekladateµov by malo vybavi» svoj ¹atník ïal¹ími prvkami:

Sukòa - najlep¹ie tmavo modrá alebo èierna, preto¾e v tlmených farbách a minimálnej då¾ke niekoµkých centimetrov nad kolenom,Bunda - mala by sa rozhodnú» pre sukòu / nohavice, ktoré sme si vzali, a predov¹etkým venova» pozornos» tomu, alebo je dokonale prispôsobená. Nie je pravdepodobné, ¾e by boli príli¹ voµné alebo príli¹ malé. ®ivé tzv. Bundy s nadmernou veµkos»ou, ale povedzme, ¾e existuje rozdiel medzi bundou s nadmernou veµkos»ou a bundou z niekoµkých veµkostí, ktorá je príli¹ veµká,Trièko - to isté, keï v prípade pánskej ko¹eµu, najlep¹ie bielej, modrej alebo svetlo ru¾ovej,Nohavice - v tejto profesii, tak¾e keï sa vo v¹etkých ïal¹ích kancelárskych veciach mô¾u ¾eny chodi» do nohavíc, aj keï by mali by» len nohavice s rezom a oblekom,©pendlíky - nie sú potrebné, ale dodávajú eleganciu. Samozrejme, ak nie sú príli¹ vysoké - optimálna vý¹ka je asi 7 cm.