Mapa ohrozenia lesnych po iarov

Jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov bezpeènosti v priemysle je záruka µudského ¾ivota.Je to dané tým, ¾e nízke chyby vedú k najvy¹¹ím dávkam udalostí aj v závode - aj v podnikaní. Tak¾e vo veµkej miere na¹e - zdanlivo jednoduché a malé - chyby nás nútia ublí¾i».

Vyhnú sa týmto udalostiam?Samozrejme za predpokladu, starostlivej príprave pracovných miest, a to aj pre veµa zaujímavých faktov. Samozrejme, keï sa domáci lekárnièky musia by» náplasti a obväz v skutoènosti, pokiaµ ide o zamestnanie & nbsp; & nbsp my, majú prístup k najdôle¾itej¹ím zdrojom podpory.Nápoje z takýchto pravdepodobne hasiacich prístrojov alebo protipo¾iarnej prikrývky - vynikajúca skupina hier s ohòom, ktorá vedie k nezvratnému znièeniu a priamemu ohrozeniu bytia alebo zdravia. Ak existujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené nebezpeèenstvo po¾iaru na pozadí práce - zaplatí si posledné stanovisko tak, ¾e v ich okolí je v¾dy hasiaci prístroj s príslu¹ným objemom a metódou na zabránenie nebezpeèenstvu.

Je jednoduché, ¾e sa nedá vyhnú» a zvládnu» niektoré veci - èo by sme mali robi» v takejto veci?Väè¹ina pravidiel a predpisov predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj dobrých, a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako je hasièská zbraò, polícia, záchranná slu¾ba alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle zákona v¹etok ¾ivot je základnou hodnotou a ¾iadna suma peòazí alebo cena cieµa stojí za stratu ¾ivota alebo vá¾nu ¹kodu na zdraví. Tak sa sna¾te vyhnú» sa riziku, alebo si s nimi prirodzene ruku - aj keï sa neuká¾ete!