Modlitba za rozvoj spoloenosti

Hydroface

Subiekt Ignacy Rzecki mal v¹etko svoje vlastné podnikanie zapísané v cache. V súèasnosti, v ktorom vedie záznamy o predaji. Koniec koncov, jeho záujem nebol obmedzený na výrobky a výrobky, ako dôkaz malého veµkoobchodu s automobilmi, kde samotné brzdové kotúèe sú pravdepodobne niekoµko desiatok typov. Vlo¾enie do notebooku nevyrie¹i problémy moderného podnikateµa, najmä ak pou¾ívame veµmi efektívnu techniku ukladania, èo je vysoký úlo¾ný sklad. Ako sa vysporiada» s týmto formulárom?

Spoloènos» Comarch, ktorá je nápojom od najplodnej¹ích vývojárov softvéru na poµskom trhu, a úlo¾ný program WMS, ktorý poskytuje, prichádza s pozornos»ou. Jedná sa o mimoriadny a veµmi pokroèilý softvér erp, ktorý uµahèuje skladovanie ulo¾ených produktov a produktov. Spája dva moduly - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, ktoré fungujú hladko a súèasne vynikajúcim liekom pre prevádzku skladu s vysokými zátokami.

Prvý modul je základom plánu a umo¾òuje vám vytvori» digitálnu verziu èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra, presne zodpovedá jej aktuálnej verzii, umo¾òuje priestor pre niektoré výrobky, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvára» dispozície pre skladateµov, definova» základné hodnoty a obrovské stavy, stanovi» miesta pre daný tovar. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje príle¾itos» koncertova» a vydáva» dokumenty, tlaèi» potrebné dokumenty a dokonca aj ¹títky. To sú presne dodatky k hlavnej úlohe výroby, pohybu, nákupu a inventarizácie tovaru. Tento modul poskytuje pokyny vydané zamestnávateµmi, ktoré zjednodu¹ujú proces riadenia celého skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje úplnú integritu s Comarch ERP, av¹ak dôle¾ité prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca v období obchodných dokumentov a ¾iadne zdrojové údaje neumo¾òuje oddelenie riadenia skladov a úètovné operácie.