Modularna kon trukcia aplikacie

PC Market InSoft je obzvlá¹» citlivý program, a to aj pre men¹ie podniky, ako aj pre supermarket - a v¹etko vïaèíme modulárnej ¹truktúre. Dôle¾itým modulom je v oblasti vreciek aj zaèínajúci podnikateµ. Sila rozvoja spoloènosti mô¾e vies» k ïal¹ím modulom. PC Market je u¾ívateµsky prívetivý program, ktorý je ochotne urèený na¹imi u¾ívateµmi. Najnov¹ou mo¾nos»ou Pc Market 7 je softvér urèený pre celé maloobchodné re»azce.

Èo získate pomocou PC Market?V ka¾dej etape budete vedie», koµko vá¹ obchod zarobí. Program vás vypoèíta dobre. Kontrolujete, ktoré polo¾ky sú va¹imi najlep¹ími kupujúcimi alebo kto vôbec nekupuje. Program vám povie, ktorý poskytovateµ vám umo¾òuje najni¾¹ie ceny. Budete v¾dy informovaní o fakturácii: kto a koµko potrebuje aj na vkladanie peòazí. Program bude kedykoµvek opísa», koµko peòazí prechádzate v zásuvke na peniaze. Mô¾ete u¹etri» veµa èasu pri zadávaní dokumentov o doruèení. Jediné, èo musíte urobi», je, ¾e vá¹ poskytovateµ vám ich po¹le cez internet. Zoznam inventára sa urýchli, najmä ak pou¾ívate pripomienky zberateµov informácií. ©títky mô¾ete tlaèi» na regáloch sami a rýchlo. Mô¾ete si navrhnú» vlastný ¹títok pre svoju firmu. Poèas doruèenia ich program vytlaèí pre rôzne produkty. Vïaka spolupráci s tlaèiaròami èiarových kódov je výtlaèok niekoµkých stoviek ¹títkov pre materiály len niekoµko sekúnd.

Niekoµko subjektov pôsobí na lokálnom trhu softvéru pre maloobchodné predajne. Medzi najobµúbenej¹ie programy patrí: PC-Market, Merkury a Sklep 2000. Jedným z najpopulárnej¹ích programov je PC-Market.

Je urèený na riadenie obchodu, supermarketu, veµkoobchodu alebo re»azca obchodov. Je rýchlo obsadené viac ako tromi tisíckami obchodných zariadení. Jasné a µahko pou¾iteµné, nevedomé o¹etrenie vám umo¾òuje spravova» sortiment tovaru a zoznam spotrebiteµov. Zvlá¹» pozoruhodný je bohato vybavený modul analýzy a podávania správ.

Niekoµko faktorov urèilo výber tejto my¹lienky. Po prvé je èisté, podporuje mnoho typov obchodných dokladov a skladovanie a pracuje bezchybne s otvorenou èas» trhu fi¹kálnej zariadení, rovnako ako v¹etky typy zariadení, ktoré mô¾ete vidie» v obchodoch: hmotnosti, oznaèovanie cien skenery, tlaèiarne alebo dátové kolektory.