Nebezpeeenstvo po iaru lublin

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok na produkt elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie súvisí s prepravou a spracovaním horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e obsahova» novú formu. Najjednoduch¹ie a najmenej komplikované modely sú z uzemòovacej svorky az kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené ochranným systémom uzemnenia, vïaka ktorému je dovolené vydáva» alebo prepravova» výrobok, keï je zem riadne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sú najèastej¹ie kombinované v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

Pri úspe¹nom plnení alebo vyprázdòovaní nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvára» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich státia urèite je aj mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku jednoduchého a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitia mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude známy v ko¾i iskry.Nedostatoèná starostlivos» o výboj iskry mô¾e vies» k zapáleniu zmesi alkoholu a vzduchu, èoho dôkazom je výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.