Neprijimaju pokladnieny doklad

Pravdepodobne ka¾dý z nás sa stretol v supermarketoch a na druhom trhu s pokladòami. Predajcovia zároveò vypoèítajú na¹e výsledky a vytlaèia potvrdenie. Èasto nevieme, èo táto suma skutoène funguje. Vo väè¹ine výpoètov mô¾ete µahko vykona» na kalkulaèke. Preèo je teda pokladnica povinným nástrojom v mnohých spoloènostiach a obchodoch?

Pokladnica je registraèná suma. Ide teda o elektronické zariadenie, ktorého problémom je registrácia obratu, ako aj vý¹ka dane. Zahàòame daò z príjmu, ako aj DPH za vý¹ku dane. Maloobchodný predaj ovplyvòuje jeho vý¹ku. Na rozdiel od vystúpení niektoré z týchto èiastok neobsahujú fi¹kálnu pamä». Potom sú v¹etky údaje o obrate viditeµné v zahranièných, riadne zabezpeèených pamätiach. Pokladnice sú v¹ak stále najobµúbenej¹ie. Slú¾ia len v Poµsku, Taliansku a Grécku. Takéto registre majú samostatnú fi¹kálnu pamä» so ¹peciálnymi vlastnos»ami. Sú oznaèené jedineèným èíslom. Na konci dòa predaja sú sumy dane smerované na takého pokladníka. Tak¾e existujú èisté a hrubé sumy.

Stojí za to odpoveda» na otázku, kto by mal ma» takúto fi¹kálnu sumu. Pravdepodobne chce z príjmu v¹etkých mien alebo súkromných osôb. Ak príjmy prevy¹ujú stanovený limit, mali by ste investova» do pokladnice. Vý¹ka steny je urèená Ministerstvom financií. Existuje tak èas» tovaru, ktorá sa mô¾e predáva» len vtedy, ak pou¾ijete takúto fi¹kálnu sumu. Je to okrem iného pre alkohol a tabakové výrobky. Po dni predaja má ka¾dý èlovek danej pokladne za cieµ vykona» dennú fi¹kálnu správu. Je to potrebné a uchováva sa neskôr v pamäti danej pokladne. Nesmie sa meni» ani odstraòova».

Samozrejme, registraèné pokladne sa stále hrajú v obchodoch a supermarketoch. Ak na druhej strane prevádzkujeme súkromný podnik a va¹e zisky presahujú urèitý limit, mali by sme tie¾ investova» do takéhoto elektronického zariadenia. Vïaka tomu budeme schopní dokonale splni» v¹etky formality.