Nevybu ne telefony

ochrana proti výbuchu je poistenie pred výbuchom, ktorý je & nbsp; funkcjonowañ jedným z najdôle¾itej¹ích v tejto oblasti s rizikom takéhoto výbuchu. Povaha stúpacieho adekvátnu prevenciu vznietenia alebo po¾iaru by mali vytvori» dobrý spôsob zabezpeèenia pred výbuchom. Tieto rie¹enia sú pou¾ívané predov¹etkým pre µudí vo v¹etkých oblastiach, ktoré sú nejakým spôsobom ohrozená vypuknutím po¾iaru.

Zároveò sa diskutované systémy budú podáva» kdekoµvek v priemysle existujú výbu¹né prachy. Najskôr organizmus na ochranu pred výbuchom predstavuje faktor, ktorým je potlaèenie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v uèení sa o prvej fáze výbuchu. Potom pou¾ite agenta, ktorého projektom bude zní¾i» výbuch v zariadení. V dôsledku toho sa explózia neroz¹írila a je tie¾ potlaèená ihneï po zapálení. V¹etko sa deje, ¾e sa oheò neroz¹íri. Diskutovaná tvorba je jednou z najuniverzálnej¹ích metód ochrany proti výbuchu a odkedy sa k nemu dostane ochrana proti jej koncu. Zni¾uje výsledky výbuchu. V tomto kroku vzrastajú také faktory ako valenia hasiaceho prístroja, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Ïal¹ou dobou je uvoµnenie výbuchu. Tento proces sa primárne spolieha na µudí, aby vypustili úèinky výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v prístroji vráti na správnu úroveò. Dekompresné systémy zahàòajú dekompresné panely, chlopne so samozatváracou jednotkou a bezplameòové odµahèovacie systémy. Posledná doba ochrany systému od zaèiatku je odpojenie výbuchu. Toto je tím na izoláciu výbuchu. Jeho hlavným bodom je uzavretie potrubí a kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú iba úèinky po¾iaru. Av¹ak, niektoré zbytkové úèinky výbuchu mô¾u prechádza» cez potrubia a kanály, ktoré mô¾u vies» k sekundárnym výbuchom, e¹te »a¾¹ie v úèinkoch. Preto tento uzatvárací systém je na konci zabránenia u¾ spomínaným sekundárnym výbuchom. Napríklad ide o hasiace plynové valce, uzatváracie ventily, uzatváracie uzávery, systémy obmedzujúce výbuch, µahké ventily a podobne.