Objednavky na frezovanie cnc

Hlavným úèelom obrábania je poskytnú» tvar a veµkos», ako aj drsnos» inej metódy na kovové výrobky odstránením nadbytoèného materiálu, be¾ne oznaèovaného ako nadmerné mno¾stvo. V súèasnosti je jednou z najvyhµadávanej¹ích foriem obrábania frézovací cnc, ktorý sa spotrebuje v moci podnikov.

Vo v¹eobecnosti sa lieèba mô¾e pou¾i» na obrábanie a erózne o¹etrenie. Na obrábanie mô¾eme zaradi» okrem iného obrábanie èipov. Do tejto siete mô¾eme zaradi» okrem iného aj operáciu nazvanú frézovanie. Stojí za to vedie», ¾e poèas tohto obrábania nástroj vykonáva hlavne rotaèný pohyb. Hoci v závislosti od zariadenia, na ktorom pracujeme, mô¾e dôjs» k tomu, ¾e zariadenie mô¾e tie¾ vykonáva» posuny. Najèastej¹ie je v¹ak zrejmé, ¾e teraz sa podáva obrobok. Stojí za to, ¾e zariadenie, na ktorom vykonávame uvedenú operáciu, sa nazýva frézka. U¾ na trhu existuje mnoho spôsobov, ako frézovacie stroje. sme pridali k stolu frézky a ïal¹ie frézovacie konzolové, do ktorej patria: a frézovacie konzolové, vertikálne a horizontálne a vertikálne pridanie frézovacie konzolové, ktorý má vreteno torznú hlavy. Okrem toho, tie¾ sme identifikovali a radiálne frézovanie ve¾u, a tie¾ nakie³czarki, kopírky a ¹peciálne frézky.

Pri urèovaní obrábania kovového materiálu musíte najprv zvoli» správny typ obrábania. Preto je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vzhµadom na vzájomnú závislos» ¹truktúry va¹ich výrobkov by sme si mali vybra» dobré parametre svojho spracovania.