Obrabanie boles awiec

Jeden z najpozoruhodnej¹ích strojov na obrábanie kovov je v súèasnosti jednofarebné obrábanie. Kúpí si príslu¹né tvary a drsnos», ako aj rozmery pre daný kovový predmet. Jej veµmi µahká cesta je frézovanie.

obrábanie odpadStojí za to vedie», ¾e obrábanie mô¾e by» obrobené a erozívne opracované. Na obrábanie mô¾eme zaradi» aj frézovanie cnc. Práve táto èinnos» sa v súèasnosti prehráva na kovových témach a dáva im po¾adované rozmery, tvar a drsnos». Teraz mô¾eme okrem iného da» obvodovú frézovaciu operáciu, do ktorej mô¾eme zaradi» druh obrábania nazývaného protiprúdová operácia a súbe¾ná operácia. Proces protiotoèenia spoèíva v tom, ¾e rezná hrana nástroja sa pohybuje opaèným smerom k podávaniu materiálu. Pri zmene sa súbe¾ná operácia poèíta s tým, ¾e rezná hrana ná¹ho nástroja stúpa v dobrom bode pri podávaní obrobku. Stojí za to vedie», ¾e vzájomná závislos» ná¹ho produktu a tie¾ jeho hrúbka by sme si mali vybra» dobré parametre operácie. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e v súèasnosti sú kovové materiály hlavným prvkom mnohých zariadení a strojov a stále kon¹trukcie. Sú dnes najväè¹ou skupinou strojárskych materiálov.

Ak sa kvalifikujete na vytvorenie akéhokoµvek objektu alebo polotovaru, stojí za to starostlivo premyslie» jeho ¾ivot vopred. V poslednom bode treba starostlivo zvoli» parametre obrábania a typ tvaru, ktorý chceme doda» ná¹mu polotovaru a akú drsnos» by sme mali charakterizova».