Ochranne prostriedky proti prachu

Výrobné technologické procesy sprevádzajú emisie zneèistenia prachu, najmä pri »a¾be surovín, drvenie, brúsenie, mie¹anie a triedenie. Okrem hluku majú priemyselné prachy najvy¹¹iu pravdepodobnos» zdravia pre µudí, ktorí chodia v takomto prostredí.

Kvôli príjmom za zdravie sa spoliehame na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Hlavnou èinnos»ou v prostredí, ktorá spôsobuje zneèistenie prachom, je urèitá prevencia pomocou jedineènej a kolektívnej ochrany proti prachu.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie,- polomasky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- masky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania prachu v stanici, nezávislé dúchadlá a ventilátory.Zariadenia na zhroma¾ïovanie prachu rozdeµujeme na: staré a mokré zberaèe prachu.Najbe¾nej¹ie pou¾ívané zberaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s filtraènou vrstvou, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, mokré zberaèe prachu.Vyrovnávacie komory sú jediným z najobµúbenej¹ích zberaèov prachu s nízkymi stavebnými nákladmi. Nevýhodou tohto rie¹enia je nízka úèinnos» odpra¹ovania, a preto sa zvyèajne dávajú v kombinácii s rôznymi zberaèmi prachu. Filtraèné kolektory sa vyznaèujú dlhodobou úèinnos»ou. V kombinácii v keramickom a metalurgickom sektore ide o najbli¾¹ie metódy zberu prachu. Mokré zachytávaèe prachu nakoniec pou¾ívajú vodu na neutralizáciu vytvoreného prachu. Vedµaj¹í úèinok je odpadová voda vytvorená na výrobku, ktorý prená¹a kontaminanty do kvapaliny. Zvlá¹tne rie¹enia vy¾adujú pou¾itie iba v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu, pre ktoré musia by» zariadenia na odstraòovanie odpadu schopné certifikácie ATEX.Výber zariadenia na odstraòovanie prachu súvisí s priemyslom a urèitým nebezpeèenstvom.