Odparovanie vakuoveho kovu

UpSize

Z jedného obdobia v na¹om svete je pohroma rozmaznaných potravinárskych výrobkov. Týka sa to najmä tých, ktoré sa veµmi µahko rozkladajú. Myslím, ¾e je to posledný silný problém, preto¾e vystavuje na¹ich krajanov hladomoru. V ka¾dom prípade, nielen ich, preto¾e podobný trend sa vyskytuje v celej Európe. Nepamätám sa na Afriku, kde je veµký mor.

Na svadbe sme v súèasnosti veµmi blízko k rie¹eniu tohto problému. Boli vynájdené vakové vaky, ktoré nám umo¾òujú skladova» potraviny v absolútnom vákuu bez pripojenia k atmosférickému vzduchu. Vïaka tomu je nezvyèajné vytvára» aeróbne baktérie, ktoré rozkladajú organické látky na prírodné látky, ktoré sú pre niekoho zvyèajne toxické. Potom je µahký dôvod na otravu potravou, èo vedie k významnej dávke úmrtí po mnoho rokov.Ako vyrobíte tieto vákuové vaky? Predov¹etkým ich pou¾itie vy¾aduje ¹peciálne vybavenie, ktoré nazývame vákuový baliaci stroj. Je vybavený veµkým mno¾stvom plastových vreciek, v ktorých bude ná¹ výrobok zabalený. Kde mô¾eme kúpi» takýto nástroj a príslu¹enstvo? Vakuové ta¹ky z kraków sú vhodné v ¹pecializovaných predajniach, ako aj na internete.Teraz prejdime zo slov na skutky. Ako by ste mali pomôc» s týmto pokrmom? Odlo¾ili sme ná¹ produkt na jeho ¹pecializovanom pulte. Vy¾aduje funkènos» súètov na èiernej ploche zariadenia. V opaènom prípade nebudú zabalené vo fólii v súhrnoch. Bohu¾iaµ, je tajomstvom, ¾e aj malý dohµad mô¾e vies» k infekcii potravy.Akonáhle ste dali mäso, ovocie, zeleninu, veèeru alebo novú µudskú bytos», stlaète tlaèidlo na konci puzdra. Prija» preventívne opatrenia, aby vákuový baliaci stroj neublí¾il. Pri pohybe pätnás» sekúnd by malo by» jedlo pevne zabalené v obale. Ako mô¾eme vidie», kàmenie s balíkom je veµmi jednoduché.Myslím si, ¾e skutoènos», ¾e tento moderný nástroj existuje na konci, je zaujímavý, ¾e by mal zaujíma» ka¾dého bezstarostného èloveka. Mám ¹ancu, ¾e zostanem v princípe. Medzitým sa tie¾ rozlúèim s druhým textom.