Optimalny fakturaeny program fakturacie

Program fakturácie umo¾òuje rýchle, jednoduché a usporiadanie rôznych druhov fakturujúcich dokumentov. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémne nízky. S ním mô¾ete vyda» dokumenty v µubovoµnej mene.

Aplikácia je plne synchronizovaná s ïal¹ími modulmi systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celej oblasti, èo zjednodu¹uje úètovníctvo. So spätnou väzbou na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, webová výmena dokumentov tento modul pravidelne vyberá najlep¹iu ponuku na trhu medzi výsledkami tohto ¹tandardu.Ïal¹ím nástrojom, ktorým je Okno urèených predajov, mô¾ete zobrazi» v¹etky reklamy a dokumenty súvisiace s daným zákazníkom. Toto je veµmi praktické rie¹enie pre úètovníkov. Navy¹e táto my¹lienka má funkciu tlaèe. To v¹etko spôsobuje, ¾e objednávka vo veµkej miere uµahèuje fungovanie spoloènosti alebo podniku a je to príjemnej¹ia práca.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre malé a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je veµké a µudia potrebujú poradenstvo a podporu. Modul faktúry je dnes depozitárom na úètovanie a fakturáciu, uµahèuje prácu µudí a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry Optima umo¾òuje: vydávanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis v¹etky zále¾itosti v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a s nimi rovnako ako urèený softvér registri u¾ívateµov pre správu a slu¾ieb a partnerov.