Pokladoa nano e

Podnikatelia, ktorí predávajú výrobky alebo pomáhajú pri pou¾ívaní registraèných pokladníc, si musia pamäta» na mno¾stvo povinností, ktoré im vyplývajú. Úètovníctvo prostredníctvom registraèných pokladníc je legálne regulované v najbli¾¹ej krajine. Príslu¹né zákony a predpisy podrobne opisujú povinnosti klienta a vlastníka registraènej pokladnice. Novitus fi¹kálne úrady fungujú dobre v malých aj veµkých predajniach. Hneï po zakúpení zariadenia musíte podpísa» zmluvu s dobrým servisom - táto slu¾ba nielen¾e vykoná v¹etky opravy registraènej pokladnice, ale aj vykoná jej fiscalizáciu.

Profolan

Daòový úrad musí by» o tejto operácii informovaný vopred, preto¾e osoba v òom musí kona». Poèas fiscalizácie pracovník slu¾by vytlaèí správu z registraènej pokladnice a zamestnanec daòového úradu pripraví príslu¹nú správu. Tieto skutoènosti je investor povinný skladova» so servisnými prácami pokladnice. Podobný postup platí aj pri èítaní z fi¹kálnej pamäte pokladnice. Podnikateµ sa musí postara» o to, aby bolo pre neho »a¾ké prevádzkova» len niekoµko ¾elezníc v mysli pokladnice. Pravdepodobne jediná vec, ktorú treba urobi», je prida» alebo odpoèíta» produkty alebo slu¾by z jej mysle. Málokto vie, ¾e s pomocou registraènej pokladnice je registrovaný nielen predaj výrobkov, ale aj v¹etky slu¾by. Tieto zále¾itosti sú úplne upravené príslu¹ným zákonom, v ktorom sú uvedené profesie a práca, v ktorých je registraèná pokladnica povinná. Nedostatkom registraènej pokladnice, alebo nedostatoèným zaznamenávaním predajov na tomto úète, vedie daòový úrad k stanoveniu vysokých pokút. U¾ívateµ registraènej pokladnice by mal ma» tie¾ k dispozícii, aby v dôsledku ka¾dého dòa, ale tý¾dòa, mesiaca a roka, vytlaèil príslu¹nú správu obsahujúcu podrobný výkaz èinností vykonaných v danom úètovnom období. Chýbajúce riadne správy a dôvod na ulo¾enie pokuty úradom. Preto by mal ka¾dý obchodník poskytnú» na¹im hos»om nále¾ité ¹kolenie v pokladnici. Málo podnikateµov vie, ¾e to stojí za to a má registraènú pokladnicu na niektorých miestach, kde sa spotrebuje z hlavného registra, preto¾e nie je mo¾né zastavi» zaznamenávanie predaja aj v prípade zlyhania zariadenia.