Pokyn k pokladni

Kde mô¾em kúpi» pokladòu? Na zaèiatku je mimoriadne dôle¾itá rada: Pamätajte, ¾e nie v¾dy najlacnej¹ia cenová ponuka uká¾e najlep¹iu voµbu!

Pred zakúpením pokladnicePri výbere miesta, kde si kúpime fiskálne zariadenie, stojí za to pýta» sa priateµov, èi mô¾u odporuèi» jednotku s pomocou, ktorú by pou¾ívali, a sú spokojní. Ak va¹i priatelia nemajú registraènú pokladnicu, ïal¹ím krokom by malo by» zisti», èi osoba, ktorú ste vybrali, má na svojej domovskej stránke referencie vydané výrobcami pokladníc, s ktorými spolupracujú. To nám zaruèuje rovnakú záruku slu¾ieb na vy¹¹ej úrovni, alebo zákazníci, ktorí vyu¾ili túto hodnotu. Skontrolujte tie¾, alebo spoloènos» zamestnáva najmenej dvoch servisných technikov, ktorí sú oprávnení na servis zariadenia, ktoré chcete získa». Stojí za to hµada» autorizovaných distribútorov ako pokladnice pre elzab kraków.

Na èo treba venova» pozornos»Ak máte záujem o predaj 24 hodín alebo viac slu¾ieb, je dobré vybra» spoloènos», ktorá umo¾òuje 24-hodinovú slu¾bu. Na to isté mô¾ete telefonicky vidie» napríklad cez víkend na ktoromkoµvek servisnom èísle.Vlastne si nevyberajte jednotku, ktorá má iba mobilné telefóny. Pozrite sa na to, alebo na stene alebo na tieto vizitky je telefón s pevnou linkou.Pokladòa nie je prirodzené elektronické zariadenie, ako napríklad televízor alebo poèítaè - pri nákupe peòazí musíte da» na nieèo iné. Po prvé, teória, ¾e predajca týchto nástrojov by mal by» autorizovaný showroom ako pokladnica elzab kraków.

Preèo pou¾íva» hotovos» nie je efektívny plánNenechajte sa vzia» za pou¾itej hotovosti! Keï kupujete peniaze z novej ruky, ne¹etríte a neplatíte. Ste prekvapený, keï to? Najprv stratíte právo na pomoc od daòového úradu, ktorý zvyèajne má a¾ 700 zlotých.Po druhé, bude potrebné zmeni» fiskálny modul, preto¾e v súèasnom predchádzajúcom èísle NIP predchádzajúceho vlastníka sa stále vz»ahuje. Náklady na takúto zmenu sú dokonca niekoµko stoviek zlotých. Samozrejme, musíte bra» do úvahy aj náklady na pokladòu. Vynikajúca kvalita, nová pokladnica s elektronickou kópiou príjmu, u¾ dostanete tisícky zlotých a budete môc» odpoèíta» úµavu - nová pokladòa je preto lacnej¹ia a urèite vám pomô¾e dlh¹ie, ako sa pou¾íva.Autorizovaný predajca autorizovaný predajom registraèných pokladníc je slu¾ba týchto nástrojov. Tak¾e pred zakúpením pokladnice sa opýtajte na dostupnos» technika, ak dôjde k poruche.