Poruchy tychto zariadeni sposobuju zaplavy

Vá¾ne zlyhania v sektore predstavujú veµké riziko pre µudí, majetok alebo ¾ivotné prostredie. Po¹kodený stroj mô¾e spôsobi» veµmi cenné ¹kody, prestoje alebo nebezpeèné následky pri nehodách. Z bezpeènostných dôvodov musia by» strojové zariadenia certifikované poèas v¹etkých prác vy¾adujúcich pou¾itie akéhokoµvek ¹pecializovaného zariadenia.

Prijatie príslu¹ného certifikátu zaruèuje, ¾e organizácia je podµa mo¾nosti len bezpeèná. Vhodné riadenie stroja je pripravené vytvori» dokument potvrdzujúci jeho spoµahlivos». Certifikované zariadenie dáva µuïom signál, ¾e strojová karta so správnym osvedèením nie je vystavená ¾iadnemu nebezpeèenstvu (ak je prevzatá v súlade s informáciami a nádobou. Certifikáciu strojov by mali vykonáva» spoµahlivé a autorizované jednotky. Získanie bezpeènostného certifikátu znamená pre majiteµa alebo výrobcu men¹iu zodpovednos» v dôsledku zdokumentovaných bezpeènostných noriem, men¹ieho mno¾stva skrytých chýb a výnosov poèas záruènej doby, ni¾¹ieho rizika nehôd, ktoré by mohli vies» k nehodám, ako aj väè¹ej konkurencieschopnosti (certifikát je mimoriadne jednoduchý obchodný argument. Certifikácia strojov v¾dy prebieha s dodr¾aním najvy¹¹ích ¹tandardov. Poèas tohto mechanizmu sa zva¾ujú dôkladné normy. Certifikaèná organizácia si nemô¾e dovoli» nedbalos» alebo nedostatky. Certifikácia strojov je mechanizmus, ktorého realizáciou je overenie bezpeènosti pou¾ívania stroja, vyhµadávanie mo¾ných závad alebo stanovenie noriem pre bezpeèné pou¾ívanie. Po ukonèení procesu certifikácie je prezentovaný základ potvrdzujúci kvalitu certifikovaného stroja. Stroj s certifikátom zaruèuje, ¾e poèas jeho referencie nebudú ¾iadne nepredvídané udalosti, ktoré majú veµmi negatívny vplyv na µudí a ¾ivotné prostredie. Certifikácia strojov je urèite veµmi priateµská investícia, ktorá s èasom bude viac ne¾ dos».