Pou itie stavebnych materialov chomikuj

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín v mnohých skutoènostiach sú dobre známe a zdokumentované. Z tohto dôvodu je identifikácia hrozieb, ktoré pochádzajú z ich prítomnosti v priebehu práce, jednoduchá. Situácia je oveµa jemnej¹ia v prípade pohybu, skladovania alebo spracovania sypkých materiálov. V silách úspechov sú nebezpeènými výbu¹nými hrozbami zdanlivo ne¹kodné látky ako múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v úlohe prachu.

Priemyselné centrálne vysávacie èistiace zariadenia sú urèené na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Preto je zameraná na udr¾iavanie hygieny v zmysle práce a tým aj na ochranu pracujúcich µudí a strojov a nástrojov pred nièivými úèinkami prachu v súèasnom riziku sekundárnych výbuchov. V¹etky prevádzkové priemyselné zariadenia spoloènosti musia vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a ¾ivota µudí, ktorí hrajú v byte proti nepriaznivým úèinkom prachu.- ochrana organizácií a nástrojov proti zlyhaniu vplyvu ru¹enia prachu,- ochrana stavby a µudí, ktorí pí¹u pracovnú pozíciu proti úèinkom nekontrolovanej explózie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e poèas vysávania dochádza k horµavým alebo výbu¹ným látkam, plynom, prachu, kvapalinám alebo hybridným zmesiam, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» mô¾e ma» za následok znièenie jednotky na odstraòovanie odpadu, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny klasifikované do skupiny zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako je uvedené vy¹¹ie, jednou z úloh g³ówniejszych centrálny vysávaè je zní¾enie rizika sekundárnej výbuchu odstránením tzv prevádzkový rozsah. zvy¹kový prach. Toto rie¹enie maximalizuje rovnakú stranu bezpeènosti a výbu¹né po¾iarne jednotky s inou umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s procesom in¹talácie tak, aby zodpovedali po¾iadavkám smernice ATEX. Vrátane toho, ¾e rovnakú poznámku, ¾e v prípade horµavého a výbu¹ného prachu, centrálny vysávaè in¹talácia musí spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.