Povinnos pokladnieky a dph

Vedieme obchod, v ktorom sa obrat zaznamenáva pomocou pokladnice. Veµmi èasto zákazníci chcú kupova» v cudzej mene za zakúpený tovar, hlavne v eurách. Je záznam o finanènej sume v inej mene dodatoèný?

V zmluve s èl. 111 par. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie záznamov pomocou registraèných pokladníc, daòoví poplatníci DPH sú povinní vytlaèi» daòový doklad alebo faktúru za ka¾dý predaj a navy¹e vyda» tlaèený dokument zákazníkovi.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, podobne v § 8 ods. 1 bod 14 vyhlá¹ky o registraèných pokladniach, ktorá má informácie, ktoré je potrebné vidie» vo fi¹kálnom úète, musíme nutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om pre celkovú vý¹ku hrubého predaja.

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré sa musia vykona» v registroch, sú zaznamenané v kapitole 2 nariadenia o technických podmienkach.

Vo veciach § 14 ods. 1 programu regulácia predáva» v prostriedku by mala zabezpeèi», okrem iného, Funkcia: umo¾òuje zavedenie daòových poplatníkov premenovanie menu, v ktorej je na predaj dolo¾i», alebo jeho skratku, rovnako ako programovanie zmeny dopredu zadaním èasu zmeny; ulo¾i» momenty a èas zaèiatku vedenia záznamov o predaji vo zvy¹ku meny v mysliach fi¹kálnej a tie¾ konverziu súètu vý¹ky hrubých tr¾ieb za iných menách, s výsledkom premeny v nákladoch a zúètovanie platieb, je potrebné pokry» z dôvodu daòovej fi¹kálneho loga s logom dátových jednotiek ; konverzia sa musí vykona» s citlivos»ou najmenej ¹iestich desatinných miest a konverzný úèinok sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Pri oznaèovaní skratky názvov cudzích mien sa akceptujú aj oznaèenia pou¾ívané bankou Poµska.

Preto, ak má daòovník za cieµ predáva» produkty na prácu spotrebiteµov, ktorí platia v cudzej mene, potom spravidla musí existova» fi¹kálna pokladnica, ktorá bude ma» hodnotu, ktorá umo¾ní konverziu výmenného kurzu.

Na formulári, ktorý musí urèi» otázku mo¾no vyvodi», ¾e cena za zakúpené výrobky sú spracované tak, aby ¾i» vstrebáva v eurách v rámci hodnoty zákazky budú uvedené v amerických dolároch. Recepty, ktoré fungujú bez DPH neupravuje problémy, ktoré musíme bra» výmenný kurz pre prevod sumy do poµského zlotého voèi euru.