Prekladateu k

V dne¹nej dobe, keï anglická filológia funguje nie je tak jednoduchá ako vtedy, existuje veµký deficit v predaji prekladateµov - najmä ak hovoríme o prekladateµoch, ktorých kvalita práce je na veµmi vysokej úrovni. Tak¾e s pomocou osoby, ktorá sa rozhodne objedna» finanèný preklad, musí by» vá¾ne unavený. Po prvé, jeho vzdelávanie ovplyvòuje tému, ktorá nie je príli¹ atraktívna medzi prekladateµmi, a vy¾aduje od prekladateµa, aby poznal ¹pecifickú slovnú zásobu (a tie¾ jediný priemysel. Po druhé musí by» preklad ¹pecifikovaný, jemný a vysoký - posledná je pozornos» vo finanènej sfére.

V ktorej rade mô¾ete nájs» prekladateµa, ktorý existoval pri rie¹ení tejto výzvy? Existuje niekoµko typov a najvhodnej¹ie je po¾iada» na¹ich priateµov z tohto odvetvia. Jeden z nich mô¾e by» rýchlo pou¾itý z posledného modelu pomoci a je tie¾ schopný odporuèi» správnej osobe pre poslednú prácu. Samozrejme, toto je ideálne rie¹enie, bohu¾iaµ nie v¾dy mo¾né. Sú»a¾ nie je ochotná navrhnú» rie¹enia pre svojich konkurentov a veµký partner vo finanènom sektore je jednoducho dos» »a¾ký.Nové spôsoby sú vedené vyhµadáva» "slepo" a túto vlastnos» z rôznych typov reklamných portálov. V súèasnej podobe je ideálnym rie¹ením nájs» kanceláriu, ktorá ponúka len finanèné preklady - ak nájdeme takýto druh reklamy, máme istú istotu, ¾e sa rozhodne, ako sa v tejto téme otáèa». Najlep¹ou vecou je prispôsobi» sa osobe, ktorá ponúka "jednoduché preklady" alebo veµmi spoloènú slu¾bu. Tento model mô¾e by» jednoducho nekoneènou finanènou témou - pravdepodobne nie je poslednou pravdou, ale je to riziko, ¾e musíme poèíta» pri zostavovaní slu¾ieb takejto osoby.Dôle¾itý krok sa uskutoèní po nájdení prekladateµa a rozpoznaní prekladu. Musíme udr¾iava» kontaktné údaje prekladateµa, akú pomoc nám naplníme, alebo ponúknu» mu aj dlhodobú spoluprácu. Získame jedno dôveryhodné vedomie s týmto systémom, prièom ho nebudeme musie» ma» poèas celého procesu prieskumu. Kto vie, mô¾e ¾i» a v budúcnosti príde odporuèi» tlmoèníka svojmu blí¾nemu? A nebudeme sa to pokú¹a»?