Prepravu uhouneho prachu

Hlavné LED núdzové osvetlenie je zadané na pou¾ívanie núdzových východov a únikových ciest vo verejných budovách. Ale v hoteloch, penziónoch a ïal¹ích v súkromnom ubytovaní povinných by mala predstavova» in¹talované núdzové osvetlenie chodieb a núdzových východov. & Nbsp; av¹ak núdzového osvetlenia ¾iarovky odoberá príli¹ veµa energie a vy¾aduje napájanie núdzové energie z veµkej batérie, èasto navy¹e nutné sa prejavuje vo vytvorení samostatného montá¾ zariadení pre osvetlenie pohotovos». Na domácom trhu sa na¹»astie objavilo dostatok silných LED, ktoré odhalili skutoène dobrú alternatívu ¾iaroviek.

Vy¹¹ie uvedené emitujúce diódy spotrebúvajú menej energie niekoµkokrát, majú veµkú techniku a nízkeho napätia napájania. Núdzového osvetlenia LED diódy v Okrem núdzového osvetlenia, osvetlenie únikových ciest, osvetlenia záva¾ného ohrozenia, panika osvetlenie zón a prírodného osvetlenia rezervy má aj núdzové osvetlenie role povrchu konkrétnu hrozbu, alebo tam, kde je vysoká pravdepodobnos» nehody u pracovníkov alebo ich vlastným µuïom v úspechu zlyhanie osvetlenia. Príklady takýchto nepríjemných a výkopy budú na knihách toxického alebo výbu¹ného obsahu. Aj v plnení povinností zo strany rýchlo rastúcich strojov, èo musíte urobi», mo¾nos» zaèlenenia núdzového osvetlenia na zlyhanie normálneho osvetlenia.

V¹etky núdzové LED svietidlá sú vybavené mikroprocesorovými systémami a prepojené komunikaènou zbernicou s dôvodom centrálneho systému. Veµkou výhodou nového systému núdzového osvetlenia LED je to, ¾e ide hlavne o distribuovaný systém, èo znamená, ¾e evakuaèné armatúry a ïal¹ie zariadenia, ktoré sú v systéme, majú vlastné zdroje napätia v kon¹trukcii batérií. Celý systém LED núdzového osvetlenia sa zhroma¾ïuje z centrálnej jednotky, rozvádzaèov a núdzových svietidiel a komunikácia medzi centrálnou jednotkou, rozvádzaèmi a svietidlami sa vykonáva na dvojvodièovej zbernici.