Prieiny dopravnych nehod sposobenych cyklistami

Príèiny prípadov sa pravidelne skúmajú s cieµom zní¾i» riziko ich opakovania v budúcnosti. Výsledky výskumu jasne ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú èasto iným spôsobom kontroly vo forme bezpeènosti strojov. Problémy spojené so zlým pou¾ívaním a manipuláciou s poèítaèmi sa objavujú v ka¾dej fáze ich ¾ivotného cyklu. Toto uvádza èas ¹pecifikácie, kedy aj model, výroba, prevádzka, údr¾ba, modifikácia atï.

Certifikácia strojov na konci eliminuje nebezpeèenstvo, ktoré sa mô¾e objavi» na pozadí práce. Stroje, ktoré prijímajú aplikované certifikáty, sa testujú a testujú na ich èitateµnos». Výskum sa zaoberá jednotlivými odvetviami a podskupinami. Dodr¾iava sa zásada práce a robia sa popisy, ktoré plánujú uµahèi» µuïom smerovanie k správnemu pou¾ívaniu organizácie a nástrojov. Potreba získania certifikátov jednou z organizácií a príslu¹enstva vyplýva predov¹etkým z právnych predpisov EÚ: platné smernice, vnútorné predpisy atï.

Pracovníci v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci majú mo¾nos» zúèastòova» sa kurzov a cvièení v oblasti certifikácie strojov. Znalosti, výskum a vedomosti zakúpené poèas takýchto kurzov a tréningov zvy¹ujú ¹pecifický pokles percentuálneho podielu prípadov na pozadí práce, obidvoch úmrtí a následných. Úèas» na nákladoch a cvièeniach v oblasti certifikácie strojov a nástrojov priná¹a vlastníkom celý rad výhod. Vy¹kolení hostia sú zárukou správneho pou¾ívania strojov a starostlivosti o zásady bezpeènosti práce a hygieny.