Represivnych neuroz

Neurotické poruchy (be¾ne oznaèované ako neurózy bol be¾ný problém v modernej dobe. Nasleduje zmena ná¹ho myslenia. U¾ v¹etci ¾ijeme µahko a èasto nám chýba èas na dovolenku, relaxáciu a regeneráciu. A kedy rozpozna» takéto poruchy vedµa seba?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými príznakmi. Sú to v¾dy bolesti hlavy, bolesti ¾alúdka a bolesti. Mô¾e vám tie¾ poskytnú» nedostatok pocitu, pocity neskutoènosti, palpitácie a dokonca aj dobré príznaky epilepsie. Èasto sa tieto príznaky vyskytujú iba v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak chorí sa zdajú by» dobrodru¾stvom z prítomnosti, ¾e ich reakcie na telo nedávajú zmysel. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

https://magneto500.eu/sk/Magneto 500 - Prírodná terapia pre vaše nohy a efektívny spôsob, ako chodiť problémy!

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne pridávajú k ostatným fóbii. Pacient sa tieto zále¾itosti obáva, tak¾e jeho telo reaguje "zaujímavým" a iným spôsobom. To je sprevádzané motiváciou, tendenciou stretáva» sa, poklesom blahobytu a neustálym zmätkom. Poslednými pacientmi sa èasto s»a¾ujú na problémy so spánkom a dokonca aj nespavos».

zdroj:

lieèbaPsychoterapia je najúèinnej¹ou metódou v èinnosti neurózy. Ponúka ju vlastný psychiatrický úrad v Krakove. Pre dosiahnutie najlep¹ích výsledkov neurotické poruchy terapie priná¹a "kognitívno-behaviorálna terapia." Vïaka tomu mô¾ete zlomi» "zaèarovaný kruh". Pacient s psychiatrom skúma naopak v¹etky ostatné formy ¾ivota, èo bolo, keï príznaky neurózy. Vïaka tomu je odstránený jeho stres a nauèí sa základné veci. V niektorých prípadoch je potrebné extrémne farmakologické o¹etrenie. Ale samotné lieky nezlep¹ujú stav pacienta na 100%. Iba psychoterapia pri integrácii s farmakologickou lieèbou prinesie adekvátne, dobré výsledky.