Rychle slu by excel

Ak ste majiteµom akéhokoµvek predajného alebo stravovacieho zariadenia, viete, ¾e jeho rýchlos» je nápojom medzi najdôle¾itej¹ími výzvami, ktoré musíte splni». Nikdy ste v¹ak nehádali, ¾e dôle¾itým dopadom na tento atribút nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie poriadku do systému a jeho zaradenie do fiskálnej kapsy.

Ak je va¹a nehnuteµnos» zdobená zastaralými alebo málo pokroèilými alebo zastaralými hotovos»ami, potom posledný aspekt výrazne predl¾uje dobu zákazníckej slu¾by, ktorá sa priamo mení na jej plnenie, a jej nevýhodou so slu¾bami, ktoré ponúkate!Na svadbu je na svete èoraz viac vybavenia a stravovací priemysel mô¾e èerpa» z mnohých technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo premietajú do skupiny ponúkaných slu¾ieb! A pracujeme s presne takou prácou, ktorá v koneènom dôsledku zvy¹uje kvalitu stravovacích slu¾ieb. Máme nápoj na pitie od najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - programu Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾itie je nielen veµmi intuitívne, ale stále pripomína èinnos» tradiènej fi¹kálnej pokladne, tak¾e hostia nebudú »a¾¹ie prispôsobi» sa ïal¹ím rie¹eniam! Okrem toho celý program funguje hmatovým spôsobom a poskytuje hladký a hlavne oveµa väè¹í výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technologickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e ide o zavedenie kódu, ktorý je ideálny pre konkrétneho zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "musí ma»", ak chce slú¾i» zákazníkom na najmen¹ej úrovni na svete! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v moci renomovaných jedál a vynikajúcich barov! Tak¾e si nemyslite, ¾e kedykoµvek dlh¹ie a urobte to, aby sa va¹e miesto e¹te zvý¹ilo!