Sadzba dane je

Keï sa zaèínajú uplatòova» nové daòové sadzby, podnikatelia musia preprogramova» registraèné pokladnice. Zmena daòových sadzieb je pre investorov »ahom, ¾e potrebujú vykona» softvérové zmeny v predajných úètovných zariadeniach, t. J. Pokladniciach. Ako sa mô¾ete pripravi»? Registraèné pokladne sú potom prostredím, v ktorom sa jedlá nevz»ahujú výluène na preskúmanie. Keï je u¾ známa zmena darcovských sadzieb v takýchto problémoch, zaèína sa preplýva».

Ak prepracovanie pokladnice neexistuje nad vykonanou prácou a zamestnanie vo veµmi vzdialenej fáze, nestresujte. Tak¾e je dôle¾ité, aby ste to urobili sami, bez pomoci profesionálov. Jednoducho sa pripojte k u¾ívateµskej príruèke a krok za krokom ju sprevádzajte podµa pokynov výrobcu. Bohu¾iaµ, v¹etky sadzby sa musia zmeni» manuálne. Preto je zvlá¹» nepohodlné, ak sme naprogramovali tucet tovarov v pokladni.Zmena sadzieb DPH v zobrazených menách by nemala ma» problém v obchodoch. Ak obsahuje veµa skupín produktov a pokladne nie sú priamo spojené s predajnými organizáciami, operácia mô¾e by» vykonaná rýchlo. V úspechu týchto spojení, mnohí chcú od hodnoty softvéru.Obtia¾nos» vzniká vtedy, keï tovar prechádza medzi jednotlivými sadzbami DPH. Mô¾eme sa stretnú» s problémami s pokladnicami, ktoré pracujú s dostupným softvérom. Be¾ných programov, ktoré nie sú schopné filtrova», triedi» výrobky, ktoré nie sú vhodné pre rýchlo nájs» dôkazy o výrobcu, èiarového kódu stránky, alebo akékoµvek iné znaèky, konvenène nám definova» skupinu tovaru s novou sadzbou dane. Budete musie» upravi» ka¾dý súbor v takom programe sami.Nové sadzby DPH mô¾u prinúti» niektorých daòových poplatníkov, aby spolupracovali s pokladòou. V kombinácii sa nachádza darèek s tradiènou kon¹trukciou alebo vysokým poètom takzvaných resetuje, èo nebudem kupova» na zadanie ïal¹ej opravy k cene DPH.Toto je to isté pre zariadenia, ktoré majú niekoµko správ blízko roku 1825, preto¾e èoskoro v takejto pokladnièi zaplní pamä». Je lep¹ie získa» novú pokladòu. Technologicky nová pokladnica bude dobrou zárukou hladkého vstupu do tvorby s rôznymi sadzbami DPH.