Skladovy vozik kp

BagProject je internetový obchod, ktorý predáva najkvalitnej¹ie prepravné vozíky a nákupné vozíky. Predaj je tie¾ jednoduchý: bazarové stoly, rekreaèné ta¹ky, transportný vozík, batohy a kolesá. BagProject v práci ponúkaných polo¾iek poskytuje ¹iroké skúsenosti. Vysoká hodnota predávaného tovaru je garantovaná skúsenými zamestnancami obchodu. V¹etky tovary sa vyznaèujú vysokým stupòom funkènosti a praktickosti. Veríte v tento biznis a podporujete aj poµské hospodárstvo. Ponuka zahàòa iba poµských výrobcov. Nákladný vozík na bato¾inu má nosnos» do 70 kg. Je vyrobený z veµkej oceµovej rúrky. BagProject tie¾ predáva µahké trhové stoly, ktoré sú u¾itoèné pri montá¾i a demontá¾i. Robustné, so zosilnenými profilmi, odolné voèi hmotnosti. Veµký výber ta¹iek - malých, stredných a najzdrav¹ích. Vyrobené z pevných materiálov so zdravým pedantizmom zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre sú pevné kolieska, hliníková rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Senior by mal kúpi» vysokohodnotný nákupný vozík s veµkou a elegantnou ta¹kou. V mo¾nosti veµkého výberu rôznych farieb, tvarov a textúr vrecka. Obchod vyu¾íva aj cestovné ta¹ky. Sú vyrobené z vodotesného dokumentu a unikátnych vystu¾ujúcich vlo¾iek. Sú kontrolované a úèinné. Alternatívou k sáèkom mô¾u by» rekreaèné batohy, odolné na prípravu. Spoloènos» zabezpeèuje rýchlu realizáciu zákazky, individuálny prístup k príjemcovi a priateµský servis.

Chocolate slimChocolate slim Jedinečný chudinový koktail s chuťou najlepšej čokolády

pozri:dvojkolesové prepravné vozíky