Slu by re tauracii 2

S vlastnou re¹tauráciou chceme, aby na¹i príjemcovia boli spokojní. To sa skutoène premietne do va¹ich zárobkov. Samozrejme, je dôle¾itá aj skupina a hodnota hotových jedál. Èa¹níci by mali by» milí a slú¾i» zákazníkom najlep¹ie. K dispozícii je tie¾ dôle¾itý interiér, ktorý by sa mal hodi» do celého typu jedál, ktoré poskytujeme. V¹etky tieto komponenty spolu nám umo¾nia dosiahnu» úspech.

GoodNiterGoodNiter - Zbavte sa chrápania, ktoré ohrozuje va¹e zdravie a nenechajte ostatných ¾i» normálne!

Rozhodol sa zamera» sa na silu a kvalitu slu¾ieb. Ako vyzdvihnú» výkon na¹ej re¹taurácie? Najjednoduch¹ím spôsobom je implementácia vhodného IT systému. Softvér pre re¹taurácie a zariadenia, ktoré ich podporujú, je mimoriadne vhodná investícia. Mô¾e zaplati», ¾e do svojej práce neprinesie veµa. Na toµko rokov re¹taurácie nemali takéto rie¹enia a boli skvelé. Nie je dôle¾ité nesúhlasi» s posledným. Mali by ste v¹ak ma», ¾e poµská sú»a¾ nie je na mieste a chceme nielen dr¾a» krok s tým a predbieha»! Takýto softvér nám veµmi pomô¾e spravova» re¹tauráciu a optimalizova» prácu zamestnancov.Poïme na funkènos», ktorú systém mô¾e spôsobi». To najdôle¾itej¹ie je veµa silných predajov. Pokladòa s dotykovou obrazovkou sa veµmi presne zhroma¾ïuje a rýchlo vám doruèuje objednané jedlá. Súèasne mô¾eme spravova» niekoµko desiatok úètov, ktoré budú vytlaèené, keï ich klient po¾iada. Aká veµká objednávka okam¾ite príde do kuchyne, kde zamestnanci budú schopní okam¾ite reagova» a otvori» prípravky. Mô¾ete rýchlo zabudnú» na spustenie alebo krik, èo zákazník objednal. Tak¾e neexistuje profesionálny prístup. To, ¾e u¾ máme v kuchyni, tak stojí za to, aby èasopis vydal na po¾iadanie názor. Softvér nám umo¾òuje kontrolova» stav v¹etkých podrobností a vopred vás informuje. Samotný systém mô¾e analyzova» poradie èloveka a vypoèíta» odhadovanú spotrebu materiálov. Najdôle¾itej¹ou vlastnos»ou majiteµa je on-line prístup k poslednej, ktorá sa momentálne deje v re¹taurácii. Mô¾ete skontrolova», èi je predaj vykonaný správne, nie je ¾iadny prestoj v kuchyni alebo v sklade nie je nedostatok prísad.Softvér pre re¹taurácie má aj veµa ïal¹ích polo¾iek a dozviete sa o tom sami. Bude urèite spåòa» aj tých najpotrebnej¹ích zákazníkov.