Smernica ue 89 106 ewg

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sa pou¾ívajú v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Funkène súvisiace normy s radami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov zavedených v jednotlivých èlenských ¹tátoch sú po¾iadavky regulované, ktoré nie sú ¹pecifikované ani smernicou, ani internými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u predstavova» smernicu, ktorá by bola v rozpore s ustanoveniami smernice, ani nemô¾e pristúpi» k sprísneniu po¾iadaviek stanovených smernicou.

Multilan ActiveMultilan Active - Efektívny spôsob, ako zlepšiť funkciu sluchového orgánu!

Smernica Atex bola zriadená tak, aby sa minimalizovali riziká spojené s pou¾ívaním akéhokoµvek materiálu v oddeleniach, v ktorých mô¾e vzniknú» potenciálne výbu¹ná atmosféra.Výrobca je výhradne zodpovedný za urèenie, èi daný výrobok podlieha posúdeniu spolupráce s atexovými dielmi a za prispôsobenie materiálu týmto dielom.Schválenie Atex je inzerované pre výrobky, ktoré hµadajú nebezpeèenstvo v blízkosti výbuchu. Existuje potenciálne výbu¹ná atmosféra tam, kde sa vyrábajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré v spojení so vzduchom mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi. Predov¹etkým pre ¹koly takýchto látok sú vhodné kvapaliny, plyny, prach a èokoµvek horµavé. Mô¾u teda existova» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Explózia nastáva vtedy, keï veµká èas» energie prichádzajúcej z úèinného zdroja zapálenia ide do výbu¹nej atmosféry. Po iniciácii po¾iaru pristúpi k explózii, ktorá je obrovskou hrozbou pre konanie a µudské zdravie.