Sprava informacii a bibliologia fora umk

Crm je dizertaèná práca, ktorá spoèíva v vytváraní trvalých vz»ahov s mu¾mi. Hlavné oblasti spoloènosti, ktoré tento systém udr¾iava, sú predaj, marketing a slu¾by zákazníkom. Úèelom tohto plánu je získa» viac klientov a predov¹etkým zachova» existujúce a ponúknu» im èo najjednotnej¹ie ponuky. Budovanie kontaktu s mu¾om je dlhý a zdåhavý proces. Tak¾e stojí za to vyu¾i» niektoré IT rie¹enia, ktoré uµahèia.

Wormin

Vïaka vývoju nových technológií je mo¾né automatizova» tento proces pomocou ¹peciálneho softvéru. Program crm podporuje správu informácií s mu¾mi. Umo¾òuje vám zhroma¾ïova» údaje o zákazníkoch, predajcoch, distribútoroch a v¹etkým, ktorí sú v¹etci pripojení k kancelárii. Vïaka tomuto vysvetleniu je to tak, ¾e meno zamestnanca je schopné skontrolujte históriu klienta, jeho kore¹pondenciu, pripravte ponuku, dajte ju tie¾. Poèetné programy crm prichádzajú ponúknu» ako veµa funkèných funkcií. A ponúkajú napríklad importovanie adries z po¹tových schránok, prehliadanie údajov pomocou vlastné kritériá, mo¾nos» exportova» informácie do tabuµkového súboru, prezentáciu vybraných informácií vo forme kalendára alebo grafu a potom len niektoré funkcie ponúkané takmer ka¾dým programom tohto ¹tandardu. Úplné pou¾ívanie softvéru CRM by nebolo dodatoèné bez riadne vy¹kolených zamestnancov. V závislosti od zlo¾itosti operácie, ktorú urobí èlovek, stojí za to èerpa» zo ¹peciálneho tréningu. Majitelia znaèiek zaberajú túto osobu, ¾e nesprávne pou¾ívanie metódy nebude kúpené pre krátke èinnosti podµa potrieb klienta, preto je èastej¹ie urèená investícia do ¹kolení zamestnancov. Je tie¾ potrebné poznamena», ¾e existuje mnoho bezplatných projektov tohto modelu. Niektoré z nich v¹ak nemajú pokroèilé funkcie, ktoré mô¾u ponúknu» platené programy. Programy Crm sú èistý nástroj, ktorý bude pracova» v ka¾dom podniku, bez ohµadu na jeho silu. Umo¾òuje lep¹ie pochopi» zákazníkov, a preto sa bude venova» budovaniu správnej¹ích ciest s nimi.