Stravovacie zariadenia online

V na¹ich domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne vybavenie pre stravovanie v re¹tauráciách. Príkladom mô¾u by» veµmi jednoduché krájaèe. Ako sa menia pevné funkcie v kuchyni?

Veµa èasuKreslenie z profesionálneho krájaèa výrazne zni¾uje èas prípravy jedál. Namiesto vyrezania ka¾dého kusu mäsa, syra alebo chleba si ho vezmite z posledného úèinného zariadenia. Vïaka nemu bude prípravu ranných sendvièov trva» dvakrát menej èasu, ako je to v súèasnej forme. Príprava sendvièov pre celú rodinu sa uká¾e ako príjemnej¹ia a nebude sa musie» nájs» ani o pár minút.

presnos»Krájaèe nám dávajú rozumný spôsob, ako nakrája» zlo¾ky, ktoré potrebujeme. Krájaè, ktorý tie¾ spôsobuje nastavenie hrúbky plátkov, mô¾e ¾i» náhodou. Je to na¹a vynaliezavos» a potreby, ktoré urèujú, èi pokrmy, ktoré zorganizujeme, budú hrubé alebo tenké. Táto presnos» ovplyvòuje a estetiku jedál. U¾ ¾iadne nerovnomerne nakrájané, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèky budú v¹etky výrobky, ktoré vyrábame, vyzera» tak, ako by ich vytvoril profesionálny ¹éfkuchár.

príchu»Existujú produkty, ktorých krájanie mô¾e niekedy spôsobi» veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto neumo¾òujú nakrájanie na dlhé plátky. V prípade mnohých jedál chu» závisí od hrúbky ich prvkov. Situácia je podobná v prípade prípravy mäsa. Krájaèe umo¾òujú rezanie mäsa, vrátane kosti, do oveµa väè¹ej a tie¾ extrémne úspe¹nej technológie ako tradièné metódy. Èo je dobré, mäso nakrájané na krájadlo stráca oveµa menej vody, èo je ¹»avnaté a dokonalé.

pohodlieMô¾eme nakrája» takmer celé ovocie: syr, mäso, mäso, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme µahko pripravi» polievky, iné jedlá a ¹aláty. Bohu¾iaµ budeme musie» da» zlo¾ité no¾e na syry a telá do výberu. Je rovnako µahké odreza» tvrdú kos» a celozrnný koreò pomocou krájaèa.