Svetelne efekty allegro

Ka¾dý z nás ako koncerty alebo dôle¾ité javiskové podujatia. Nielen vïaka hlasnej hudbe alebo obµúbeným hviezdam na pódiu. Svetlo dáva najväè¹ie úèinky. Viac ako raz vidíme, ako ¾iara svetla nasleduje aj za speváckou hviezdou, alebo naopak - osvetµuje divákov. Krásne, farebné svetlá dávajú efekt ako rozprávka. Ïal¹ím efektom je dym emitovaný zo stroja v pravom uhle do tvaru svetla.

Svetlomety mu potom dávajú známe kúzlo, vïaka ktorému milujeme obraz, ktorý obdivujeme. Svetelné projektory preto hrajú dôle¾itú, mo¾no najdôle¾itej¹iu úlohu na rôznych koncertoch a experimentoch. Dnes je známe, ¾e µudská pozornos» je zameraná hlavne na vizuálne podnety. Dojmy poµských oèí sa spracovávajú, vïaka èomu ka¾dý mô¾e obdivova» nové veci. Osvetµovacie reflektory sa pou¾ívajú nielen na veèierkoch alebo na zdravých koncertoch. Vïaka svojej pôvodnej kon¹trukcii sa prispôsobia ka¾dému rohu. Mô¾u by» zavesené na strope alebo na okrajoch stien. Tam sú tie¾ zábradlia reflektory, ktorých príkaz je tie¾ tam opä» osvetli» objekt ís». Ich kon¹trukcia je hliníková, vïaka èomu nie sú vystavené krátkemu znièeniu alebo prehriatiu. Majú rôzne pou¾itie, vrátane osvetlenia v galériách, ako podsvietenie obrázkov. Niekedy krásny obraz potom nie v¹etko. ¥udia si èasto ani neuvedomujú, ¾e takéto správne osvetlenie umeleckých diel ich robí e¹te kraj¹ie ako predtým. Reflektory vo svojej ¹truktúre si myslia, ¾e sú schopné ohýba» a vy¾arova» svetelné lúèe pod uhlom. Nie je uvedené, ¾e musia visie» z hlavy a osvetµova» jeden predmet. Mô¾eme ich nastavi» pod uhlom, ktorý si vyberieme my.Stojí za to investova» do tohto typu osvetlenia. Necíti v¹ak niè drah¹ie ako moderné a farebné, èo vïaka nemu existujeme v tom, aby sme videli.