Technicka bezpeenos

Poèiatoèné supresívne systémy musia predchádza» výbu¹nej reakcii v najskor¹ej fáze a chráni» vznik hypertenzie pred zaèiatkom mô¾e spôsobi» akúkoµvek de¹trukciu. Nevýbu¹ný systém pracuje v priebehu niekoµkých milisekúnd alarmu tlaku alebo optických snímaèov, ktoré zistia výbu¹nú ohnivú guµu. Ihneï sa poistená zá»a¾ strieµa pri výstavbe poisteného. Potláèanie výbuchu nastáva skôr, ako dokonca zvy¹ujúci sa tlak oxidaènej reakcie znièí in¹taláciu.

Tlakové detektory zistia výbuchy vo svojej omnoho skor¹ej fáze a v súèasnosti posielajú kµúè do riadiaceho centra. Regulátor vysiela signál k informáciám o zásobníku poèas jeho výroby. V¹etko sa deje niekoµko milisekúnd, od prvej èasti prípravy lopty z iniciatívy výbuchu, kým výbuch nie je potlaèený ¹pecifickým systémom, ktorý ho zastaví.

Bezpeènos» proti explózii sú jednoduché techniky, ktoré zaruèujú bezpeènos» pri výbuchu:

Predpoklady pri výrobe sú hlavnou metódou predchádzania vzniku nebezpeèenstva a nie krajiny mô¾u zabráni» akejkoµvek nehode, ktorá je dôle¾itá v praxi nebezpeèných médií a pou¾itie nasledujúcich techník mô¾e zní¾i» vplyv výbuchu.

Kvalifikovaní odborníci & nbsp; sú vo výbere vhodnej & nbsp; ochrany proti výbuchu a tlaku tlaku pre in¹taláciu procesov vo v¹etkých odvetviach. Projekty sa robia "na kµúè" od prvej fázy projektu, cez montá¾ a uvedenie do prevádzky, a¾ po systémovú slu¾bu. Moderné rie¹enia sú zalo¾ené na zariadeniach od popredných globálnych výrobcov - spotrebitelia dostávajú komplexné a efektívne individuálne rie¹enia pre konkrétnu technologickú líniu. Vodovodné systémy sú u¾ chránené - uplatòujú sa na dôle¾ité predpisy.