Tesarska dieloa

Tesárska profesia známa u¾ tisíce rokov. Staèí poveda», ¾e Biblický Je¾i¹ Kristus, spolu s na¹ím otcom Józefom, odporuèil túto zruènos». Umenie obrábania a riadenia zdanlivo stratilo málo v poste spolu s nárastom technológie a vznikom odli¹ného spôsobu materiálov a tiel, ale aj dnes tesárske spoloènosti si nes»a¾ujú na po¹kodenie objednávok.

Ako sa dnes ukazuje, tesárske spoloènosti sú zvyèajne veµmi jednoduché a moderne organizované podniky, ktoré berú najmodernej¹ie technické rie¹enia bez toho, aby túto techniku utrácali za inými priemyselnými oblas»ami.

Princípom ich chôdze sú samozrejme v¹etky druhy drevoobrábacích strojov, a teda: píly, hoblíky, hrúbkovaèe, frézovacie stroje, sústruhy a tie¾ niekoµko men¹ích rozmerov, ktoré v¹ak nie sú a¾ také potrebné, ako sú vàtaèky a skrutkovaèe, klapkové stroje alebo tieto svorky. ,

Nové zariadenia pou¾ívané v tesárstve nie sú o niè menej dôle¾ité, nie sú v¹ak urèené priamo na spracovanie materiálu. Priemyselné kosaèky idú k nim. Zariadenia tejto normy sa pou¾ívajú na odstraòovanie odpadu vznikajúceho pri výrobnom pohybe - triesok, prachu a iných takýchto èastíc. Výsledkom je, ¾e tesársky priestor je µahko odstránený z posledného druhu odpadu bezpilotným spôsobom a odoslaný do skladovacej miestnosti, ktorá sa zvyèajne nachádza mimo hlavnej budovy závodu.

Je zaujímavé, ¾e hobliny a prach nemusia pristá» v odpade - zvyèajne sa pou¾ívajú na spaµovanie a spaµovanie v súèasnom ¹týle továrenských miestností. Existuje aj iný typ riadenia hrub¹ích èipov - predaj ako základ pre klietky ¹kreèkov a následné normy pre zvieratá.